Исторически речник
отъдаꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъдаꙗтотъдаѭ, отъдаѫ, отъдаѧ, отъдаюотъдаш, отъдаш, отъдаашотъдатъ, отъдаетъ, отъдаатъ, отъдать, отъдаеть, отъдаать, отъдат, отъдает, отъдаатотъдамъ, отъдаемъ, отъдаамъ, отъдамь, отъдаемь, отъдаамь, отъдам, отъдаем, отъдаам, отъдамо, отъдаемо, отъдаамоотъдате, отъдаете, отъдаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъдаѭтъ, отъдаѫтъ, отъдаѧтъ, отъдаютъ, отъдаѭть, отъдаѫть, отъдаѧть, отъдають, отъдаѭт, отъдаѫт, отъдаѧт, отъдаютотъдавѣ, отъдаевѣ, отъдаавѣотъдата, отъдаета, отъдаатаотъдате, отъдаете, отъдаатеотъдаотъда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъдамъ, отъдамь, отъдамотъдатеотъдавѣотъдатаотъдаꙗхъ, отъдаꙗхь, отъдаꙗх, отъдаѧхъ, отъдаѧхь, отъдаѧхотъдаꙗ, отъдаѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъдаꙗ, отъдаѧотъдаꙗхомъ, отъдаꙗхомь, отъдаꙗхом, отъдаꙗхмꙑ, отъдаѧхомъ, отъдаѧхомь, отъдаѧхомотъдаꙗсте, отъдаѧстеотъдаꙗшѧ, отъдаꙗшѫ, отъдаꙗша, отъдаꙗше, отъдаꙗхѫ, отъдаѧшаотъдаꙗховѣ, отъдаѧховѣотъдаꙗста, отъдаѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъдаꙗсте, отъдаѧстеотъдаꙗахъ, отъдаѣахъ, отъдаꙗхъ, отъдаахъ, отъдаꙗахь, отъдаѣахь, отъдаꙗхь, отъдаахь, отъдаꙗах, отъдаѣах, отъдаꙗх, отъдаах, отъдаѧхъ, отъдаѧхь, отъдаѧхотъдаꙗаше, отъдаѣаше, отъдаꙗше, отъдааше, отъдаѧшеотъдаꙗаше, отъдаѣаше, отъдаꙗше, отъдааше, отъдаѧшеотъдаꙗахомъ, отъдаѣахомъ, отъдаꙗхомъ, отъдаахомъ, отъдаꙗахомь, отъдаѣахомь, отъдаꙗхомь, отъдаахомь, отъдаꙗахом, отъдаѣахом, отъдаꙗхом, отъдаахом, отъдаѧхомъ, отъдаѧхомь, отъдаѧхомотъдаꙗашете, отъдаѣашете, отъдаꙗшете, отъдаашете, отъдаꙗасте, отъдаѣасте, отъдаꙗсте, отъдаасте, отъдаѧшете, отъдаѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъдаꙗахѫ, отъдаѣахѫ, отъдаꙗхѫ, отъдаахѫ, отъдаꙗахѹ, отъдаѣахѹ, отъдаꙗхѹ, отъдаахѹ, отъдаѧхѹотъдаꙗаховѣ, отъдаѣаховѣ, отъдаꙗховѣ, отъдааховѣ, отъдаѧховѣотъдаꙗашета, отъдаѣашета, отъдаꙗшета, отъдаашета, отъдаꙗаста, отъдаѣаста, отъдаꙗста, отъдааста, отъдаѧшета, отъдаѧстаотъдаꙗашете, отъдаѣашете, отъдаꙗшете, отъдаашете, отъдаꙗасте, отъдаѣасте, отъдаꙗсте, отъдаасте, отъдаѧшете, отъдаѧсте
отъдаꙗт -отъдаѭ -отъдаш несв 1. Отплащам се, изплащам се, издължавам се їс ... веденъ бꙑстъ съвꙙꙁанъ рѫкама ... не конꙿат свого хꙑтростьнааго дѣла. то л господев отъдате С 431.24 2. Прен. Прощавам, опрощавам [грях, прегрешение и под.] да вдте ꙗко власть матъ снъ лскꙑ на ꙁем. отъдаꙗт грѣхꙑ СК Мт 9.6 то бо ꙋдобѣе реещ. отъдаѭтъ т с грѣс СК Мт 9.5 бже мѣѩ власть. грѣхꙑ отъдаѣт. ꙇ дшѧ спат.  тѣлеса ꙇцѣлѣт СЕ 25а 4 отъдаꙗт сѧ СК СЕ С Гр ἀφίημι ἀνταποδίδωμι отъдаѣт Нвб отдавам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА