Исторически речник
отъдат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъдатотъдамь, отъдамотъдас, отъдадешотъдастъ, отъдадетъ, отъдасть, отъдадеть, отъдаст, отъдадетотъдамъ, отъдамь, отъдаме, отъдамꙑ, отъдамо, отъдадемъ, отъдадемь, отъдадем, отъдадемꙑ, отъдадемоотъдасте, отъдадете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъдадѧтъ, отъдадѫтъ, отъдадѹтъ, отъдадѧть, отъдадѫть, отъдадѹть, отъдадѧт, отъдадѫт, отъдадѹтотъдавѣ, отъдадевѣотъдаста, отъдадетаотъдасте, отъдадетеотъдаждь, отъдаждотъдаждь, отъдажд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъдадмъ, отъдадѣмъ, отъдадмь, отъдадѣмь, отъдадм, отъдадѣмотъдадте, отъдадѣтеотъдадвѣ, отъдадѣвѣотъдадта, отъдадѣтаотъдахъ, отъдадохъ, отъдахь, отъдадохь, отъдадохотъдастъ, отъдасть, отъда, отъдаде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъдастъ, отъдасть, отъда, отъдадеотъдахомъ, отъдадохомъ, отъдахомь, отъдадохомь, отъдахом, отъдадохом, отъдадохмꙑотъдасте, отъдадостеотъдашѧ, отъдашѫ, отъдаша, отъдаше, отъдадошѧ, отъдадошѫ, отъдадоша, отъдадоше, отъдадохѫотъдаховѣ, отъдадоховѣотъдасте, отъдадосте
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъдасте, отъдадостеотъдадѣахъ, отъдадѣхъ, отъдадѧхъ, отъдадѣахь, отъдадѣхь, отъдадѧхь, отъдадѣах, отъдадѣх, отъдадѧхотъдадѣаше, отъдадѣше, отъдадѧшеотъдадѣаше, отъдадѣше, отъдадѧшеотъдадѣахомъ, отъдадѣхомъ, отъдадѧхомъ, отъдадѣахомь, отъдадѣхомь, отъдадѧхомь, отъдадѣахом, отъдадѣхом, отъдадѧхомотъдадѣашете, отъдадѣшете, отъдадѣасте, отъдадѣсте, отъдадѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъдадѣахѫ, отъдадѣхѫ, отъдадѣахѹ, отъдадѣхѹ, отъдадѧхѹотъдадѣаховѣ, отъдадѣховѣ, отъдадѧховѣотъдадѣашета, отъдадѣшета, отъдадѣаста, отъдадѣста, отъдадѧстаотъдадѣашете, отъдадѣшете, отъдадѣасте, отъдадѣсте, отъдадѧсте
отъдат -отъдамь -отъдас св 1. Дам нещо на някого рее мѹ се даѭ на подръжан ... се же сътвор да не акꙑ  прьвааго отъдастъ  сего же  бꙑстъ С 552.7 Предам в нечие разпореждане, връча. акꙑ овьꙙ на ꙁаколень веденъ ... благо овьꙙ ꙁъломъ сокаꙗмъ отъдано ꙁакалатъ сꙙ С 437.3 тогда вдѣвъ саторннъ божѭ благодатѭ множꙙштѫ сꙙ братѭ. отъдастъ мѹ вьсе то село. да бѫдетъ властѭ мѹ на манастръ С 207.4 вждъ же го вьсьжде на вьскорѣ въстꙙꙁаѭшта. не бо нъ  о вноградѣ отъда дѣлател҄емъ  отде.  сьде вьвѣрвъ отде С 376.13 отъдано ср ед Това, което е подарено, подареното дастъ клюсꙙ ѹбогѹѹмѹ. рее д продаждъ се ... пршъдъ же потомь малꙑ прѣподобьнъ патркь еппъ ... не обрѣте клюсꙙте. ѹвѣдѣвъ же отъдано.  коѧ внꙑ рад С 552.4 2. Дам някому дължимото пшетъ бо сꙙ. отъдат кесарево кесарев.  бж богѹ С 106.17 Дам някому заслуженото. ѹꙁьрте вꙑ бѫдѫштаꙗ вамъ отъ правьдвааго сѫдѧ їсха. же отъдастъ комѹждо по дѣломъ свомъ С 108.4 Срв. РII 1.35 3. Дам, върна, изплатя дълг, издължа се првѣсѧ емѹ длъжънкъ еднъ. тъмоѭ таланътъ. не мѫштю же емѹ въꙁдат. повелѣ гъ его да продадѧтъ і  женѫ его  ѧда. ꙇ вьсе елко мѣаше. ꙇ отъдат  М Мт 18.25 ЗI А  же скврьнавꙑ рꙁꙑ мꙑ нꙿтоже ѹспѣ. отъда ѹбо жⷨеⷹ бѣ върѫено дно таланто С 378.15 дѫ длъгъ вамъ отъдатъ. длъгъ і мьнѣ даѭштѹмѹ на ѹспѣхъ  вꙑ обогатꙙ С 498.14 Върна обратно. цѣсарь ... тхо въꙁвѣствъ намъ. ѧже рее ратѭ  мꙙтежемъ цръкꙿв вьꙁꙙсте. то тꙑ мрьнѣ отъдадте С 200.19 Образно. дьнь вьꙁьмъ мръ опеалвꙑ.  дьнь отъда мръ вьꙁвеселвꙑ С 430.23 4. За паричен дълг — опростя дъва длъжьнка бѣсте ꙁамодавъцѹ етерѹ ... не мѫщема же ма въꙁдат обѣма мъ отъда М Лк 7.42А, СК.Срв. С 393.24 Прен.Простя, опростя [грях, прегрешение и под.]. надѣі с до. отъдадтъ т с грѣс СК Мт 9.2 тꙑ прм покаане. ꙇ сповѣдане рабѹ твоемѹ ... ꙇ еже съгрѣш отъдажд ѣко благъ СЕ 74а 17 отъдат дѹшѫ ἀποδίδωμι τὴν ψυχήν Умра, предам дух днъ же отъ сла м҃ отъпадъ прбѣже къ бан҄.  пркоснѫвъ сꙙ топлотѣ. аб растаа сꙙ.  тако отъдастъ дшѫ своѭ С 76.25 самъ тъ стꙑ еппъ отъдастъ дшѫ. тѣло же влѣкꙿше вьнѣ вратъ С 537.23 отъдат сѧ М З А СК СЕ С Р Гр ἀποδίδωμι ἐκδίδωμι ἀντιδίδωμι κομίζω χαρίζομαι ἀφίημι συγχωρέω ἐλευϑερόω ѡтдат Нвб отдам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА