Исторически речник
отъгънат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъгънатотъженѫ, отъженѹотъженешотъженетъ, отъженеть, отъженетотъженемъ, отъженемь, отъженемо, отъженемотъженете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъженѫтъ, отъженѹтъ, отъженѫть, отъженѹть, отъженѫт, отъженѹтотъженевѣотъженетаотъженетеотъженотъжен
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъженѣмъ, отъженѣмь, отъженѣмотъженѣтеотъженѣвѣотъженѣтаотъгънахъ, отъгънахь, отъгънахотъгъна
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъгънаотъгънахомъ, отъгънахомь, отъгънахом, отъгънахмꙑотъгънастеотъгънашѧ, отъгънашѫ, отъгънаша, отъгънаше, отъгънахѫотъгънаховѣотъгънаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъгънастеотъгнахъ, отъженѣахъ, отъгнахь, отъженѣахь, отъгнах, отъженѣахотъгнаше, отъженѣашеотъгнаше, отъженѣашеотъгнахомъ, отъженѣахомъ, отъгнахомь, отъженѣахомь, отъгнахом, отъженѣахомотъгнашете, отъженѣашете, отъгнасте, отъженѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъгнахѫ, отъженѣахѫ, отъгнахѹ, отъженѣахѹотъгнаховѣ, отъженѣаховѣотъгнашета, отъженѣашета, отъгнаста, отъженѣастаотъгнашете, отъженѣашете, отъгнасте, отъженѣасте
отъгънат -отъженѫ -отъженеш св 1. Изгоня, прогоня, пропъдя някого рекъ бо паулъ о ждовѣхъ ꙗко господа ѹморшꙙ.  пророкꙑ отъгнашꙙ С 406.19 н мꙑтара отъврьже покаѭшта сꙙ. н гонтелꙗ отъгъна поꙁнавьша тво цѣсарьств С 507.16 ꙗже даш штемъ. ꙗже хоштеш вдѣт амъ. ноѧꙁꙑьна оставьша. ара отъгъна. цѣсара вѣньавьша сꙙ. мра обратвъша сꙙ С 513.9 вѣровавъше же молꙗхѫ сꙙ. ꙗко да бꙑ шелъ  отъгъналъ лѫкаваго того бѣса С 35.29 2. Прен. Премахна [беда, злина, грях и под.] ꙇ ꙁбав нꙑ отъ вꙿсего темъна  нощьнааго страстотръпѣ ... плътьскꙑѩ похот отъжен СЕ 38а 7 помолѧщю м сѧ. гв ꙇ бѹ. сълѣꙁъ отъ нбсе аћлъ седмь. да отъженѫтъ вꙿсе ꙁъло. ꙇ вꙿсѭ ꙁълобѫ СЕ 59а 11 молꙗаше сꙙ мѹ. помловат ꙁемьѭ хъ.  молт сꙙ къ боу да бꙑ помловалъ люд своѧ.  отъгналъ належꙙште беꙁдъжд С 529.28 Образно. ꙇ отъгънавъ мракъ грѣховънъꙶ.  вьжьꙁ вь немь. ꙇскрѫ твоего мⷧдѣ СЕ 78а 6 г боже ... дарьствовавꙑї на многꙑ  раꙁльнꙑ благодѣт. вьсꙗвꙑ свѣтъ  тъмѫ. отъгьнавъ ... ѹслꙑш насъ молꙙштъ т сꙙ хсе С 179.17 се стъ ѹдьнѣ. же въ мноꙁѣ прѣмѫдрост с. простꙑмъ же жтмъ.  съмѣренмъ отъгъна прѣмѫдростьно велан С 273.18 тꙑ бестьлѣнмъ тьлѣнь отъгъна. тꙑ въскрьсенмъ. въскръсень намъ понов С 505.26 Излекувам, изцеря [болест, недъг и под.]. отъжен отъ него вꙿсь недѫгъ болѣꙁнь СЕ 24b 20 по лѣтѣ же дꙿномъ отъгнанѣ бꙑвьш ꙗꙁвѣ то лютѣ С 531.25 благо же прмше велко отъ ловѣколюбвааго ба.  ꙁбꙑвъше отъ нашъдъшѧѧ мъ богомь пѹштенꙑѧ ꙗꙁвꙑ. отъгнанꙑѧ молтвоѭ раба бжꙗ акѡва С 531.5 СЕ С Гр ἀπελαύνω διώκω ἐξορίζω ἐλαύνω ἀποδιώκω καταργέω [τὸ] ἔκφυλον отъгнат отъгнаті отьгьнат Нвб Срв отгоня диал НТ ЕтМл БТР АР