Исторически речник
отъвѣщат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъвѣщатотъвѣщаѭ, отъвѣщаѫ, отъвѣщаѧ, отъвѣщаюотъвѣщаш, отъвѣщаеш, отъвѣщаашотъвѣщатъ, отъвѣщаетъ, отъвѣщаатъ, отъвѣщать, отъвѣщаеть, отъвѣщаать, отъвѣщат, отъвѣщает, отъвѣщаатотъвѣщамъ, отъвѣщаемъ, отъвѣщаамъ, отъвѣщамь, отъвѣщаемь, отъвѣщаамь, отъвѣщам, отъвѣщаем, отъвѣщаам, отъвѣщамо, отъвѣщаемо, отъвѣщаамоотъвѣщате, отъвѣщаете, отъвѣщаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъвѣщаѭтъ, отъвѣщаѫтъ, отъвѣщаѧтъ, отъвѣщаютъ, отъвѣщаѭть, отъвѣщаѫть, отъвѣщаѧть, отъвѣщають, отъвѣщаѭт, отъвѣщаѫт, отъвѣщаѧт, отъвѣщаютотъвѣщавѣ, отъвѣщаевѣ, отъвѣщаавѣотъвѣщата, отъвѣщаета, отъвѣщаатаотъвѣщате, отъвѣщаете, отъвѣщаатеотъвѣщаотъвѣща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъвѣщамъ, отъвѣщамь, отъвѣщамотъвѣщатеотъвѣщавѣотъвѣщатаотъвѣщахъ, отъвѣщахь, отъвѣщахотъвѣща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъвѣщаотъвѣщахомъ, отъвѣщахомь, отъвѣщахом, отъвѣщахмꙑотъвѣщастеотъвѣщашѧ, отъвѣщашѫ, отъвѣщаша, отъвѣщаше, отъвѣщахѫотъвѣщаховѣотъвѣщаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъвѣщастеотъвѣщаахъ, отъвѣщахъ, отъвѣщаахь, отъвѣщахь, отъвѣщаах, отъвѣщахотъвѣщааше, отъвѣщашеотъвѣщааше, отъвѣщашеотъвѣщаахомъ, отъвѣщахомъ, отъвѣщаахомь, отъвѣщахомь, отъвѣщаахом, отъвѣщахомотъвѣщаашете, отъвѣщашете, отъвѣщаасте, отъвѣщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъвѣщаахѫ, отъвѣщахѫ, отъвѣщаахѹ, отъвѣщахѹотъвѣщааховѣ, отъвѣщаховѣотъвѣщаашета, отъвѣщашета, отъвѣщааста, отъвѣщастаотъвѣщаашете, отъвѣщашете, отъвѣщаасте, отъвѣщасте
отъвѣщат -отъвѣщаѭ -отъвѣщаш св несв 1. Отговоря, дам отговор ꙇ отъвѣштавъ съ рее емѹ. ꙇд ꙁа мъноѭ сотоно М Лк 4.8 ꙇ прстѫпь еднъ отъ кънжьнкъ. слꙑшавъ ѩ сътѧѕаѭштѧ сѧ. вдѣвъ ѣко добрѣ отъвѣшта мъ. въпрос  каѣ естъ ꙁаповѣдъ пръва вьсѣхъ М Мк 12.28 З А крьштене оаново отъ кѫдѣ бѣ. съ небс л  л отъ лкъ. отъвѣштате м М Мк 11.30 отъвѣштавъ же анћль рее жанама. не бота вꙑ сѧ вѣмъ бо ѣко са про(пѧ)пѧтааго щета М Мт 28.5 З А СК ъто сѧ вамъ мьнтъ. он же отъвѣщавъше рѣшѧ. повненъ естъ съмрът М Мт 26.66 З А СК гла емѹ смонъ петръ. г камо деш. отъвѣшта съ ѣможе аꙁъ дѫ не можеш ... т М Йо 13.36 З А СК ꙇ тъ гла мъ вꙑ же кого мѧ глте бꙑт. отъвѣштавъ же петръ гла емѹ. тꙑ ес хъ М Мк 8.29 З А СК ꙇсъ же слꙑшавъ отъвѣшта емѹ глѧ. не бо сѧ тъкмо вѣрѹ  спсна бѫдетъ М Лк 8.50 З А СК аште тъ есі хъ. рьці намъ не обнѹѩ сѧ. ѡтъвѣ [!] мъ съ. рѣхъ вⷶмъ  не вѣрѹете А Йо 10.25 ѡтъвѣшѧ юде  рѣшѧ емѹ. не добрѣ лі глемъ мъ. ѣко самарѣнінъ ес А Йо 8.48 се ті отъвѣщаѭтъ ѹстꙑ своі ѹстꙑ своімі. ї орѫжье вь ѹстьнахъ іхъ ѣко къто слꙑша СП 58.8 ѡтъвѣштаѭ поносѩштїмъ мьнѣ слово. ѣко ѹпъвахъ на словеса твоѣ СП 118.42 отъвѣща емѹ на пѫті крѣпості своеѩ. ѹмаленье днеі моіхъ ꙁвѣсті мнѣ СП 101.24 арꙿхерѣ ꙁаклнашѧ бгомь жвꙑмь. тꙑ л ес глѧ снъ бже. отъвѣща тъ  рее. обае аꙁъ глѭ СЕ 48а 13 полемѡнъ рее кръстꙗнъ л с. піѡнї рее. е. полемѡнъ рее коѧ црькъве. отъвѣшта съборьнѣ С 132.7 онъ же не отъвѣшта мъ нъ прѣбꙑвааше въ молтвѣ сво С 216.14—15 Съобщя, известя. же аште гь хоштетъ ѹтрѣ отъвѣштаѭ вамъ С 561.19—20 2. Започна да говоря онъ же отвръгъ рꙁꙑ своѩ въставъ прде къ св. ꙇ отъвѣштавъ гла емѹ с. есомѹ хоштеш да сътворѭ тебѣ М Мк 10.51 отъвѣшта(въ)въ же архсѵнагогъ негодѹѩ ... глаше народѹ М Лк13.14 З А СК 3. Предскажа, предрека ꙇ бѣаше емѹ отъвѣштано дхмь стꙑмь. не вдѣт съмрът прѣжде даже вдтъ ха гнѣ М Лк 2.26 З А СК 4. Произнасям присъда самодръжье цѣсарю аурлꙗне. неправедьнѣ сѫдш. неправедьнѣ мѫш. не хоштета пожрьт отъвѣшта о н҄ею С 14.1—2 5. Възразявам, противореча аꙁъ бо дамъ (вмь) ѹста  прѣмѫдрость. еже не въꙁмогѫтъ протвт сѧ.  отъвѣштат въс протвлѣѭще сѧ вамъ М Лк 21.15 З А 6. Признавам, правя признание ꙗко ... хоштевѣ крьстꙗна бꙑт повѣдааста ... сь тѣм хоштевѣ бꙑт. съ тѣм желавѣ жт ... тѣм отъвѣштавѣ о н҄хъже съгрѣшховѣ С 213.8 тъьѭ слꙑша даудъ.  абь отъвѣшта съгрѣшхъ господев с С 360.25 7. Наредя, заповядам тъгда томтел҄ь сладьцѣ прмъ вадвъшꙙѧ тꙑѧ. отъвѣшта глагол҄ꙙ шъдъше прведѣте м  С 215.12 8. Получа опрощение, бъда оправдан о сповѣдꙿнцѣхъ крьстꙗньскꙑ вѣрꙑ. сꙿ н҄мже на да бꙑховѣ съподобла сꙙ. тѣм отъвѣштавѣ о н҄хъже съгрѣшховѣ С 213.8 отъвѣтъ отъвѣщат ἐκφέρω τὴν ἀπόφασιν Дам отговор, отговоря тѣмь (!) томѹ аб блаженꙑ петръ раꙁгнѣвавь сꙙ. достонъ ма отъвѣтъ отъвѣшта С 363.27—28 М З А СК Б ЗП О Н У СП СЕ С КН Гр ἀ᾿ποκρίνομαι ἀνταποκρίνομαι ἀποφϑέγγομαι φϑέγγομαι ἀναπέμπω ἀξιόω ὑπολαμβάνομαι ἄρχομαι συντίϑεμαι χρηματίζω ἀποφαίνω ἀντιλέγω ἀ᾿πολογέομαι [вар. λέγω ἐξομολογέομαι] ѡтвѣщат ѡтъвѣштат отъвѣштат Нвб отвещавам несв отвещая св остар ОА ВА НГер ЕтМл РРОДД