Исторически речник
отъврѣщ сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъврѣщ сѧотъврьгѫ, отъвръгѫ, отъвьргѫ, отъврьгѹ, отъвръгѹ, отъвьргѹотъврьжеш, отъвръжеш, отъвьржешотъврьжетъ, отъвръжетъ, отъвьржетъ, отъврьжеть, отъвръжеть, отъвьржеть, отъврьжет, отъвръжет, отъвьржетотъврьжемъ, отъвръжемъ, отъвьржемъ, отъврьжемь, отъвръжемь, отъвьржемь, отъврьжем, отъвръжем, отъвьржем, отъврьжемо, отъвръжемо, отъвьржемоотъврьжете, отъвръжете, отъвьржете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъврьгѫтъ, отъвръгѫтъ, отъвьргѫтъ, отъврьгѹтъ, отъвръгѹтъ, отъвьргѹтъ, отъврьгѫть, отъвръгѫть, отъвьргѫть, отъврьгѹть, отъвръгѹть, отъвьргѹть, отъврьгѫт, отъвръгѫт, отъвьргѫт, отъврьгѹт, отъвръгѹт, отъвьргѹтотъврьжевѣ, отъвръжевѣ, отъвьржевѣотъврьжета, отъвръжета, отъвьржетаотъврьжете, отъвръжете, отъвьржетеотъврьꙃ, отъвръꙃ, отъврьꙁ, отъвръꙁотъврьꙃ, отъвръꙃ, отъврьꙁ, отъвръꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъврьꙃѣмъ, отъвръꙃѣмъ, отъврьꙁѣмъ, отъвръꙁѣмъ, отъврьꙃѣмь, отъвръꙃѣмь, отъврьꙁѣмь, отъвръꙁѣмь, отъврьꙃѣм, отъвръꙃѣм, отъврьꙁѣм, отъвръꙁѣмотъврьꙃѣте, отъвръꙃѣте, отъврьꙁѣте, отъвръꙁѣтеотъврьꙃѣвѣ, отъвръꙃѣвѣ, отъврьꙁѣвѣ, отъвръꙁѣвѣотъврьꙃѣта, отъвръꙃѣта, отъврьꙁѣта, отъвръꙁѣтаотъврьгъ, отъвръгъ, отъврьгохъ, отъвръгохъ, отъвьргохъ, отъврьгь, отъвръгь, отъврьгохь, отъвръгохь, отъвьргохь, отъврьгох, отъвръгох, отъвьргохотъврьже, отъвръже, отъвьрже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъврьже, отъвръже, отъвьржеотъврьгомъ, отъвръгомъ, отъврьгохомъ, отъвръгохомъ, отъвьргохомъ, отъврьгомь, отъвръгомь, отъврьгохомь, отъвръгохомь, отъвьргохомь, отъврьгохом, отъвръгохом, отъвьргохомотъврьжете, отъвръжете, отъврьгосте, отъвръгосте, отъвьргостеотъврьгѫ, отъвръгѫ, отъврьгошѧ, отъвръгошѧ, отъвьргошѧ, отъврьгошѫ, отъвръгошѫ, отъвьргошѫ, отъврьгоша, отъвръгоша, отъвьргоша, отъврьгоше, отъвръгоше, отъвьргошеотъврьговѣ, отъвръговѣ, отъврьгоховѣ, отъвръгоховѣ, отъвьргоховѣотъврьжета, отъвръжета, отъврьгоста, отъвръгоста, отъвьргоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъврьжете, отъвръжете, отъврьгосте, отъвръгосте, отъвьргостеотъвръжахъ, отъвръжахь, отъвръжахотъвръжашеотъвръжашеотъвръжахомъ, отъвръжахомь, отъвръжахомотъвръжашете, отъвръжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъвръжахѫ, отъвръжахѹотъвръжаховѣотъвръжашета, отъвръжастаотъвръжашете, отъвръжасте
отъврѣщ сѧ -отъврьгѫ сѧ -отъврьжеш сѧ св 1. Отрека се, откажа се ꙇ прꙁъвавъ народꙑ съ ѹенкꙑ свом рее мъ. ꙇже хоштетъ по мьнѣ т да отъвръжетъ сѧ себе. ꙇ вьꙁьметъ крстъ сво  грѧдетъ по мьнѣ М Мк 8.34 З,А. Срв. Лк 9.23 М,З, А;Мт 16.24 М З аще тръпмъ с нмъ въцрм сѧ. аще отъвръжем сѧ. ѡнъ отъвръжетъ сѧ насъ. аще не вѣрѹемъ. ѡнъ вѣрнъ естъ. (отъв)рѣⱋ бо сѧ себе не мо(жетъ) Е 1б 7, 8, 9—10 ѡтъвръже сѩ ѹтѣшіті сѩ дша моѣ. помѣнѫхъ ба і въꙁвеселхъ сѩ СП 76.4 неже оскврънѫ ꙁавѣта моего. ї сходѩштіхъ отъ ѹстъ мохъ не отъвръгѫ сѩ СП 88.35 клѩтъ сѩ гь дадѹ вь рѣснотѫ. і не отъвръжетъ сѩ его. отъ плода рѣва твоего. посаждѫ на прѣстолѣ твоемь СП 131.11 моⷧ҇ бꙑⷿ҇ващ. аще кꙿто кръщенѣ своего отъвръгъ сѧ въ поганꙑ. ꙇ обраттъ сѧ къ цркв бжь. ꙇ покаетъ сѧ СЕ 23а 5 дрѹгъ къ дрѹгѹ блюдѣте сꙙ братꙗ. не отъвръꙁѣмъ сꙙ господа нашего їс хса. да  тъ не отъврьжетъ сꙙ насъ С 175.12, 13—14 мꙙ хрстосово. не вѣдѣ отъкѫдѹ обрѣте сꙙ въ васъ. отъметавъ сꙙ отъврьꙁ сꙙ  дрѹгъ бѫдеш мноѭ црѹ.  вьсѣмъ старѣшнамъ С 48.13 отъвѣштавъ же страстоносецъ тлъкомъ рее. да не бѫдетъ мьнѣ пꙿсе неѹкроштенꙑ. отъврѣшт сꙙ ха свого небесьнааго цѣсара.  бѣсѣхъ сꙙ прложт С 61.6 да лма же ѹбо отъвръгосте сꙙ свого цѣсара. прѣбѫдѣте ѹбо нецѣсарѹм. работьнꙑ ꙗръмъ вѣьнꙑ влаꙙште С 435.25 ѡ окан  вьсѣко окан. то пострадавꙿше толь скоро сътѫжвъше с отъвръгосте сꙙ влдкꙑ хса.  сам сꙙ діꙗволѹ прѣдасте С 107.16 і ѿнѭдь вꙿсѣхъ ꙁълꙑхъ ѿвръꙃѣмꙿ сѧ  еднако молѭ съвлѣцѣмꙿ сѧ ветьхааго [!] ка.  съ дѣлъ его облѣкѫще сѧ въ [!] новааго адама. еже естъ вь ха Р II 3.31 2. Прич. мин. деят. като същ. отъврьгꙑ сѧ м ед отъврьгъше сѧ м мн ὁ ἀρνησάμενος, οἱ ἀποστατήσαντες Този, който се е отказал, отрекъл от някого или нещо; тези, които са се отказали, отрекли; отреклият се; отреклите се отъвръгꙑ сѧ мене прѣдъ лвкꙑ. отъвръжень бѫдетъ прѣдъ анћлꙑ бжі М Лк 12.9 З А Б  се глагол҄ѫштѹ. блаженѹѹмѹ кодратѹ. въꙁъпшꙙ отъвръгъш сꙙ. съ слъꙁам велкомъ гласомъ.  рѣшꙙ ѹбоꙗхомъ сꙙ г мѫкъ.  съвъсхꙑштен бꙑхомъ ꙗко бесловесьн жвот С 108.6 3. Простя се, сбогувам се рее же ꙇ дрѹгъꙇ. дѫ по тебѣ г. древл҄е же повел отъврѣшт м сѧ З Лк 9.61 М З А СК Б ЗП Е СП СЕ К С Р Гр ἀρνέομαι ἀπαρνέομαι ἀπαναίνομαι ἀσυνϑετέω ἀϑετέω παραιτέομαι ἀφίσταμαι ἐξουϑενέω ἀπολέγω ἀποστρέφομαι ἀποσχίζω ἀποτάσσομαι δειλανδρίζω λειποτάκτης ὁ ὑπαχϑείς отъврѣⱋ сѧ ѿврѣщ сѧ ѡтъврѣшт сѩ отврѣщ с отъврѣщ с отъврѣшт сѧ Вж. при отъврѣщ Нвб