Исторически речник
отъводт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъводтотъвождѫ, отъвождѹотъводшотъводтъ, отъводть, отъводтотъводмъ, отъводмь, отъводм, отъводмоотъводте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъводѧтъ, отъводѧть, отъводѧтотъводвѣотъводтаотъводтеотъводотъвод
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъводмъ, отъводмь, отъводмотъводтеотъводвѣотъводтаотъводхъ, отъводхь, отъводхотъвод
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъводотъводхомъ, отъводхомь, отъводхом, отъводхмꙑотъводстеотъводшѧ, отъводшѫ, отъводша, отъводше, отъводхѫотъвоховѣотъводста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъводстеотъвождаахъ, отъвождахъ, отъводѣахъ, отъводѣхъ, отъвожахъ, отъводѧхъ, отъвождаахь, отъвождахь, отъводѣахь, отъводѣхь, отъвожахь, отъводѧхь, отъвождаах, отъвождах, отъводѣах, отъводѣх, отъвожах, отъводѧхотъвождааше, отъвождаше, отъводѣаше, отъводѣше, отъвожаше, отъводѧшеотъвождааше, отъвождаше, отъводѣаше, отъводѣше, отъвожаше, отъводѧшеотъвождаахомъ, отъвождахомъ, отъводѣахомъ, отъводѣхомъ, отъвожахомъ, отъводѧхомъ, отъвождаахомь, отъвождахомь, отъводѣахомь, отъводѣхомь, отъвожахомь, отъводѧхомь, отъвождаахом, отъвождахом, отъводѣахом, отъводѣхом, отъвожахом, отъводѧхомотъвождаашете, отъвождашете, отъводѣашете, отъводѣшете, отъвожашете, отъвождаасте, отъвождасте, отъводѣасте, отъводѣсте, отъвожасте, отъводѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъвождаахѫ, отъвождахѫ, отъводѣахѫ, отъводѣхѫ, отъвожахѫ, отъвождаахѹ, отъвождахѹ, отъводѣахѹ, отъводѣхѹ, отъвожахѹ, отъводѧхѹотъвождааховѣ, отъвождаховѣ, отъводѣаховѣ, отъводѣховѣ, отъвожаховѣ, отъводѧховѣотъвождаашета, отъвождашета, отъводѣашета, отъводѣшета, отъвожашета, отъвождааста, отъвождаста, отъводѣаста, отъводѣста, отъвожаста, отъводѧстаотъвождаашете, отъвождашете, отъводѣашете, отъводѣшете, отъвожашете, отъвождаасте, отъвождасте, отъводѣасте, отъводѣсте, отъвожасте, отъводѧсте
отъводт -отъвождѫ -отъводш несв Отвеждам, отклонявам, отстранявам онъ же сца словеса глаголааше ... дарꙑ л даш остаѭштꙙѧ ... цѣсарев л творш ꙁнана. нъ отъ стовааго цра отъводш. пото малꙑ глагол҄ꙙ мало даш отъ мра сего С 87.23 мѹдꙙштѹ же невѣстьнкѹ вьꙁдрѣмашꙙ сꙙ вьсꙙ  съпаахѫ. кажетъ же не мало врѣмꙙ бѫдѫште пакꙑ. же посрѣдѹ ѹенкꙑ отъводꙙ же аꙗт. тъгда ꙁѣло ꙗвт сꙙ цѣсарьствѹ го С 372.9 Изч С Г Гр ἀπάγω ἀλλοτριόω Нвб отвождам несв отводя св остар диал ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл РРОДД ДА Срв отвеждам