Исторически речник
отъвест  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъвестотъведѫ, отъведѹотъведешотъведетъ, отъведеть, отъведетотъведемъ, отъведемь, отъведем, отъведемоотъведете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъведѫтъ, отъведѹтъ, отъведѫть, отъведѹть, отъведѫт, отъведѹтотъведевѣотъведетаотъведетеотъведотъвед
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъведѣмъ, отъведѣмь, отъведѣмотъведѣтеотъведѣвѣотъведѣтаотъвѣсъ, отъведохъ, отъвѣсь, отъведохь, отъведохотъведе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъведеотъвѣсомъ, отъведохомъ, отъвѣсомь, отъведохомь, отъведохом, отъведохмꙑотъвѣсте, отъведостеотъвѣсѧ, отъведошѧ, отъведошѫ, отъведоша, отъведоше, отъведохѫотъвѣсовѣ, отъведоховѣотъвѣста, отъведоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъвѣсте, отъведостеотъведѣахъ, отъведѣхъ, отъведѣахь, отъведѣхь, отъведѣах, отъведѣх, отъведѧхъ, отъведѧхь, отъведѧхотъведѣаше, отъведѣше, отъведѧшеотъведѣаше, отъведѣше, отъведѧшеотъведѣахомъ, отъведѣхомъ, отъведѣахомь, отъведѣхомь, отъведѣахом, отъведѣхом, отъведѧхомъ, отъведѧхомь, отъведѧхомотъведѣашете, отъведѣшете, отъведѣасте, отъведѣсте, отъведѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъведѣахѫ, отъведѣхѫ, отъведѣахѹ, отъведѣхѹ, отъведѧхѹотъведѣаховѣ, отъведѣховѣ, отъведѧховѣотъведѣашета, отъведѣшета, отъведѣаста, отъведѣста, отъведѧстаотъведѣашете, отъведѣшете, отъведѣасте, отъведѣсте, отъведѧсте
отъвест -отъведѫ -отъведеш св Отведа, изведа, махна въста въ ꙁаѹтра рано кнꙙꙁъ. сѣдъ на сѫдшт повелѣ ародѣмъ отъвест ꙁвѣр.  првест стаꙗ на сѫдште С 184.15—16 вьꙁвѣштено бꙑстъ аурлꙗнѹ отъ прставьнꙑхъ вонъ вьсе то бꙑвъше ...  посълавъ отъведе стрѣгѫшꙙѧ вонꙑ ноштѭ С 15.8  отъведꙿ ѭ повелѣ прт паулѹ.  рее мѹ павьле. ѹлꙗн сестра твоꙗ обѣшта сꙙ пожрьт богомъ С 2.2 вѣдꙑ ꙗко прѣдъ цѣсаремь стош.  отъведъ паула свѣн҄е сѫдїшта пріꙁъвавъ ѹлꙗнѭ С 1.15 Изч С Гр μεϑίστημι ἀποσπάω ἀναλαμβάνω Нвб отведа ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА