Исторически речник
отъвалꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъвалꙗтотъвалꙗѭ, отъвалѣѭ, отъвалꙗѫ, отъвалѣѫ, отъвалꙗѧ, отъвалѣѧ, отъвалꙗю, отъвалѣю, отъвалѧю, отъвалаѫ, отъвалаѧотъвалꙗш, отъвалꙗеш, отъвалѣш, отъвалѣеш, отъвалѣаш, отъвалѧеш, отъвалаешотъвалꙗтъ, отъвалꙗетъ, отъвалѣтъ, отъвалѣетъ, отъвалѣатъ, отъвалꙗть, отъвалꙗеть, отъвалѣть, отъвалѣеть, отъвалѣать, отъвалꙗт, отъвалꙗет, отъвалѣт, отъвалѣет, отъвалѣат, отъвалѧетъ, отъвалѧеть, отъвалѧет, отъвалаетъ, отъвалаеть, отъвалаетотъвалꙗмъ, отъвалꙗемъ, отъвалѣмъ, отъвалѣемъ, отъвалѣамъ, отъвалꙗмь, отъвалꙗемь, отъвалѣмь, отъвалѣемь, отъвалѣамь, отъвалꙗм, отъвалꙗем, отъвалѣм, отъвалѣем, отъвалѣам, отъвалꙗмо, отъвалꙗемо, отъвалѣмо, отъвалѣемо, отъвалѣамо, отъвалѧемъ, отъвалѧемь, отъвалѧем, отъвалаемъ, отъвалаемь, отъвалаем, отъвалаемоотъвалꙗте, отъвалꙗете, отъвалѣте, отъвалѣете, отъвалѣате, отъвалѧете, отъвалаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъвалꙗѭтъ, отъвалѣѭтъ, отъвалѣѫтъ, отъвалꙗѫтъ, отъвалѣѧтъ, отъвалꙗѧтъ, отъвалѣютъ, отъвалꙗютъ, отъвалꙗѭть, отъвалѣѭть, отъвалѣѫть, отъвалꙗѫть, отъвалѣѧть, отъвалꙗѧть, отъвалѣють, отъвалꙗють, отъвалꙗѭт, отъвалѣѭт, отъвалѣѫт, отъвалꙗѫт, отъвалѣѧт, отъвалꙗѧт, отъвалѣют, отъвалꙗют, отъвалѧютъ, отъвалѧють, отъвалѧют, отъвалаѫтъ, отъвалаѧтъ, отъвалаѫть, отъвалаѧть, отъвалаѫт, отъвалаѧтотъвалꙗвѣ, отъвалꙗевѣ, отъвалѣвѣ, отъвалѣевѣ, отъвалѣавѣ, отъвалѧевѣотъвалꙗта, отъвалꙗета, отъвалѣта, отъвалѣета, отъвалѣата, отъвалѧетаотъвалꙗте, отъвалꙗете, отъвалѣте, отъвалѣете, отъвалѣате, отъвалѧетеотъвалꙗ, отъвалѣ, отъвалѧ, отъвалаотъвалꙗ, отъвалѣ, отъвалѧ, отъвала
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъвалꙗмъ, отъвалѣмъ, отъвалꙗмь, отъвалѣмь, отъвалꙗм, отъвалѣм, отъвалѧмъ, отъвалѧмь, отъвалѧм, отъваламъ, отъваламь, отъваламотъвалꙗте, отъвалѣте, отъвалѧте, отъвалатеотъвалꙗвѣ, отъвалѣвѣ, отъвалѧвѣ, отъвалавѣотъвалꙗта, отъвалѣта, отъвалѧта, отъвалатаотъвалꙗхъ, отъвалѣхъ, отъвалꙗхь, отъвалѣхь, отъвалꙗх, отъвалѣх, отъвалѧхъ, отъвалѧхь, отъвалѧх, отъвалахъ, отъвалахь, отъвалахотъвалꙗ, отъвалѣ, отъвалѧ, отъвала
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъвалꙗ, отъвалѣ, отъвалѧ, отъвалаотъвалꙗхомъ, отъвалѣхомъ, отъвалꙗхомь, отъвалѣхомь, отъвалꙗхом, отъвалѣхом, отъвалꙗхмꙑ, отъвалѣхмꙑ, отъвалѧхомъ, отъвалѧхомь, отъвалѧхом, отъвалахомъ, отъвалахомь, отъвалахом, отъвалахмꙑотъвалꙗсте, отъвалѣсте, отъвалѧсте, отъваластеотъвалꙗшѧ, отъвалашѧ, отъвалѣшѧ, отъвалꙗшѫ, отъвалашѫ, отъвалѣшѫ, отъвалꙗша, отъвалѣша, отъвалꙗше, отъвалаше, отъвалѣше, отъвалꙗхѫ, отъвалѣхѫ, отъвалахѫ, отъвалѧшаотъвалꙗховѣ, отъвалѣховѣ, отъвалѧховѣ, отъвалаховѣотъвалꙗста, отъвалѣста, отъвалѧста, отъваласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъвалꙗсте, отъвалѣсте, отъвалѧсте, отъваластеотъвалꙗахъ, отъвалꙗхъ, отъвалꙗах, отъвалаахъ, отъвалахъ, отъвалаахь, отъвалахь, отъвалꙗхь, отъвалꙗх, отъвалаах, отъвалѧхъ, отъвалѧхь, отъвалѧхотъвалꙗаше, отъвалꙗше, отъвалааше, отъвалаше, отъвалѧшеотъвалꙗаше, отъвалꙗше, отъвалааше, отъвалаше, отъвалѧшеотъвалꙗахомъ, отъвалꙗхомъ, отъвалаахомъ, отъвалахомъ, отъвалꙗахомь, отъвалꙗхомь, отъвалаахомь, отъвалахомь, отъвалꙗахом, отъвалꙗхом, отъвалаахом, отъвалахом, отъвалѧхомъ, отъвалѧхомь, отъвалѧхомотъвалꙗашете, отъвалꙗшете, отъвалꙗасте, отъвалꙗсте, отъвалаашете, отъвалашете, отъвалаасте, отъваласте, отъвалѧшете, отъвалѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъвалꙗахѫ, отъвалꙗхѫ, отъвалꙗахѹ, отъвалꙗхѹ, отъвалаахѫ, отъвалахѫ, отъвалаахѹ, отъвалахѹ, отъвалѧхѹотъвалꙗаховѣ, отъвалꙗховѣ, отъвалааховѣ, отъвалаховѣ, отъвалѧховѣотъвалꙗашета, отъвалꙗшета, отъвалꙗаста, отъвалꙗста, отъвалѧшета, отъвалѧста, отъвалаашета, отъвалашета, отъвалааста, отъваластаотъвалꙗашете, отъвалꙗшете, отъвалꙗасте, отъвалꙗсте, отъвалѧшете, отъвалѧсте, отъвалаашете, отъвалашете, отъвалаасте, отъваласте
отъвалꙗт -отъвалꙗѭ -отъвалꙗш несв Отвалям, отъркулвам, отмахвам [камък и под.] тꙑ же  лаꙁара не вдш въставьша отъ гроба ... а свого невѣрьства не рѣшш.  гробънъ камꙑ отъвалꙗш. а ꙁавст дѹшꙙ своѧ. гор творꙙшта т гно. не скꙑдаш С 338.28 Изч С Гр ἀποκυλίω Нвб Срв отвалям ОА Дюв НГер ЕтМл БТР ДА