Исторически речник
отъбѣжат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъбѣжатотъбѣжѫ, отъбѣжѹотъбѣжшотъбѣжтъ, отъбѣжть, отъбѣжтотъбѣжмъ, отъбѣжмь, отъбѣжм, отъбѣжмоотъбѣжте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъбѣжѧтъ, отъбѣжѧть, отъбѣжѧтотъбѣжвѣотъбѣжтаотъбѣжтеотъбѣжотъбѣж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъбѣжмъ, отъбѣжмь, отъбѣжмотъбѣжтеотъбѣжвѣотъбѣжтаотъбѣжахъ, отъбѣжахь, отъбѣжахотъбѣжа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъбѣжаотъбѣжахомъ, отъбѣжахомь, отъбѣжахом, отъбѣжахмꙑотъбѣжастеотъбѣжашѧ, отъбѣжашѫ, отъбѣжаша, отъбѣжаше, отъбѣжахѫотъбѣжаховѣотъбѣжаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъбѣжастеотъбѣжаахъ, отъбѣжахъ, отъбѣжаахь, отъбѣжахь, отъбѣжаах, отъбѣжахотъбѣжааше, отъбѣжашеотъбѣжааше, отъбѣжашеотъбѣжаахомъ, отъбѣжахомъ, отъбѣжаахомь, отъбѣжахомь, отъбѣжаахом, отъбѣжахомотъбѣжаашете, отъбѣжашете, отъбѣжаасте, отъбѣжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъбѣжаахѫ, отъбѣжахѫ, отъбѣжаахѹ, отъбѣжахѹотъбѣжааховѣ, отъбѣжаховѣотъбѣжаашета, отъбѣжашета, отъбѣжааста, отъбѣжастаотъбѣжаашете, отъбѣжашете, отъбѣжаасте, отъбѣжасте
отъбѣжат -отъбѣжѫ -отъбѣжш св 1. Избягам, махна се, отида си вдѣвъ же комсь  народ отъбѣжашꙙ.  глагола комсь свꙙтѹѹмѹ. вдш л старье. ꙗко велка сла стъ С 228.14—15 вдѣвъше же вон  вьсь народъ бꙑвъше. отъбѣжашꙙ.  оста свꙙтꙑ днъ на н҄емьже бѣ мѣстѣ С 234.30 Образно. поко дшѧ твохъ рабъ ... на мѣстѣ свѣтълѣ. на мѣстѣ хладьнѣ. отънѭдѣже отъбѣжа скръбь  пеаль СЕ 64b 18 Срв. С430.11 ѡ табьно двьно  грьдое же сѣд о деснѫѭ отца ... дръжтъ сꙙ скврънавꙑма рѫкама.  прносмь (!) отъ недостонꙑхъ ...  не отъбѣжтъ грѣшьною дланью нашею. не отъбѣгатъ отъ сѫжденꙑхъ пръстъ нашхъ С 506.21 не ꙁаꙙтъ л неплодꙑ. не послꙋша л ложесно. не отде л неплодънꙑ недѫгъ. не отъбѣжа л лѣность стьства С 249.14 2. Отбягна, пазя се, страня да відімъ съ страхомъ. ъто семѹ істьлѣнье. бжі ꙁаконъ съкаꙁаетъ. ꙇ се ѣко вьсѣкого пламене пламен҄нѣе. ꙇ ѣдовтѹ ѹѣденью ѣдовтѣе да отъбѣжімъ. прідетъ бо пророкъ мосі. отъ ба наѹенъ сꙑ К 1b 28 3. Прен. За слънце — заляза вдѣвъ ѹвьствьно сльньце. ха правьднааго сльньца. досаждама беꙁаконꙿнкꙑ. нъ тръпꙙ дръꙁость. отъбѣжа омравъ ꙁемьѭ С 485.1 СЕ К С Гр φεύγω ἀποδιδράσκω φλέγω Нвб Срв бежа диал ДА