Исторически речник
отъбѣгнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъбѣгнѫтотъбѣгнѫ, отъбѣгнѹотъбѣгнешотъбѣгнетъ, отъбѣгнеть, отъбѣгнетотъбѣгнемъ, отъбѣгнемь, отъбѣгнемотъбѣгнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъбѣгнѫтъ, отъбѣгнѹтъ, отъбѣгнѫть, отъбѣгнѹть, отъбѣгнѫт, отъбѣгнѹтотъбѣгневѣотъбѣгнетаотъбѣгнетеотъбѣгнотъбѣгн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъбѣгнѣмъ, отъбѣгнѣмь, отъбѣгнѣмотъбѣгнѣтеотъбѣгнѣвѣотъбѣгнѣтаотъбѣгъ, отъбѣгохъ, отъбѣгь, отъбѣгохь, отъбѣгохотъбѣже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъбѣжеотъбѣгомъ, отъбѣгохомъ, отъбѣгомь, отъбѣгохомь, отъбѣгом, отъбѣгохомотъбѣжете, отъбѣгостеотъбѣгѫ, отъбѣгошѧ, отъбѣгошѫ, отъбѣгоша, отъбѣгошеотъбѣговѣ, отъбѣгоховѣотъбѣжета, отъбѣгоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъбѣжета, отъбѣгоста*отъбѣгнѣахъ*отъбѣгнѣаше*отъбѣгнѣаше*отъбѣгнѣахомъ*отъбѣгнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*отъбѣгнѣахѫ*отъбѣгнѣаховѣ*отъбѣгнѣашета*отъбѣгнѣашете
отъбѣгнѫт -отъбѣгнѫ -отъбѣгнеш св 1. Избягам, отдалеча се с бяг съвꙙꙁанъ бꙑстъ  не въꙁможе отъбѣгнѫт. осѫжденъ бꙑстъ  не може побѣдт С 474.6 вдѣвъше же народ  комсъ ꙁвѣр ꙁлѣꙁъшꙙ вьнъ  цръкве. отъбѣгошꙙ С 229.20 Вповел. Излез, махни се! тꙑ пае вꙿсѣхъ трепещѭщ. ꙇꙁбѣгн ꙇсего (!) раба гнѣ. вѣрѹѭщааго въ мѧ гне. отъбѣгн отъ него СЕ 46а 3 Спася се. прмр сꙙ съ правовѣрънꙑм. дмофлѹ же отъбѣгъшѹ цѣсара повелѣнꙗ.  съвъкѹпьнꙗ  съмренꙗ. въꙁда мѹ С 200.7 Образно. поко дшѭ раба твоего сего. на мѣстѣ свѣтълѣ. на мѣстѣ хладьнѣ. отънѭдѣже отъбѣже болѣꙁнь. скръбь  въꙁдꙑхане СЕ 57а 5 2. Прич. мин. деят. като същ. a) отъбѣгꙑ м ед a) ὁ λειποτακτήσας Този, който е избягал, избягалият; беглецът стражь гда вдѣ го ѹклон҄ьша сꙙ.  въ бан҄ѫ текꙿша. вь мѣсто отъбѣгъшааго. самь сꙙ ѹстролъ.  съвръгъ рꙁꙑ къ нагꙑмъ сꙙ прмѣс С 93.19 b) отъбѣгъше м мн οἱ ἐκφυγόντες Тези, които са се спасили  смъ бꙑвъшїмъ. прѣтръпѣвъшїмъ въ алꙿбахꙿ  молтвахъ. на длъгꙑ дьн дꙿва съкѫташꙙ отъбѣгъшїма бѣсован С 53.25 СЕ С Гр φεύγω ἀποφεύγω ἀναχωρέω φεύγων ἀποδιδράσκω Нвб отбягна, отбегна ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА