Исторически речник
отлъстѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отлъстѣтотлъстѣѭ, отлъстѣѫ, отлъстѣѧ, отлъстѣюотлъстѣш, отлъстѣешотлъстѣтъ, отлъстѣетъ, отлъстѣть, отлъстѣеть, отлъстѣт, отлъстѣетотлъстѣмъ, отлъстѣемъ, отлъстѣмь, отлъстѣемь, отлъстѣм, отлъстѣем, отлъстѣмо, отлъстѣемоотлъстѣте, отлъстѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отлъстѣѭтъ, отлъстѣѫтъ, отлъстѣѧтъ, отлъстѣютъ, отлъстѣѭть, отлъстѣѫть, отлъстѣѧть, отлъстѣють, отлъстѣѭт, отлъстѣѫт, отлъстѣѧт, отлъстѣютотлъстѣвѣ, отлъстѣевѣотлъстѣта, отлъстѣетаотлъстѣте, отлъстѣетеотлъстѣотлъстѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отлъстѣмъ, отлъстѣмь, отлъстѣмотлъстѣтеотлъстѣвѣотлъстѣтаотлъстѣхъ, отлъстѣхь, отлъстѣхотлъстѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отлъстѣотлъстѣхомъ, отлъстѣхомь, отлъстѣхом, отлъстѣхмꙑотлъстѣстеотлъстѣшѧ, отлъстѣшѫ, отлъстѣша, отлъстѣше, отлъстѣхѫотлъстѣховѣотлъстѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отлъстѣстеотлъстѣахъ, отлъстѣхъ, отлъстѣахь, отлъстѣхь, отлъстѣах, отлъстѣхотлъстѣаше, отлъстѣшеотлъстѣаше, отлъстѣшеотлъстѣахомъ, отлъстѣхомъ, отлъстѣахомь, отлъстѣхомь, отлъстѣахом, отлъстѣхомотлъстѣашете, отлъстѣшете, отлъстѣасте, отлъстѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отлъстѣахѫ, отлъстѣхѫ, отлъстѣахѹ, отлъстѣхѹотлъстѣаховѣ, отлъстѣховѣотлъстѣашета, отлъстѣшета, отлъстѣаста, отлъстѣстаотлъстѣашете, отлъстѣшете, отлъстѣасте, отлъстѣсте
отлъстѣт -отлъстѣѭ -отлъстѣш св Закоравея, затлъстея [образно] вамъ дано естъ раꙁѹмѣт. танаа цсрствѣ. нбскааго. онѣмъ же не дано естъ ... отлъстѣ бо срдце люде схъ. ꙇ ѹшма тѧжъко слꙑшашѧ. ꙇ о сво съмѣжшѧ М Мт 13.15 Изч М Гр παχύνομαι Нвб отлъстея св отлъстявам несв диал ВА ЕтМл Срв [за]тлъстея