Исторически речник
отшат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отшатотшаѭ, отшаѫ, отшаѧ, отшаюотшаш, отшаеш, отшаашотшатъ, отшаетъ, отшаатъ, отшать, отшаеть, отшаать, отшат, отшает, отшаатотшамъ, отшаемъ, отшаамъ, отшамь, отшаемь, отшаамь, отшам, отшаем, отшаам, отшамо, отшаемо, отшаамоотшате, отшаете, отшаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отшаѭтъ, отшаѫтъ, отшаѧтъ, отшаютъ, отшаѭть, отшаѫть, отшаѧть, отшають, отшаѭт, отшаѫт, отшаѧт, отшаютотшавѣ, отшаевѣ, отшаавѣотшата, отшаета, отшаатаотшате, отшаете, отшаатеотшаотша
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отшамъ, отшамь, отшамотшатеотшавѣотшатаотшахъ, отшахь, отшахотша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отшаотшахомъ, отшахомь, отшахом, отшахмꙑотшастеотшашѧ, отшашѫ, отшаша, отшаше, отшахѫотшаховѣотшаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отшастеотшаахъ, отшахъ, отшаахь, отшахь, отшаах, отшахотшааше, отшашеотшааше, отшашеотшаахомъ, отшахомъ, отшаахомь, отшахомь, отшаахом, отшахомотшаашете, отшашете, отшаасте, отшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отшаахѫ, отшахѫ, отшаахѹ, отшахѹотшааховѣ, отшаховѣотшаашета, отшашета, отшааста, отшастаотшаашете, отшашете, отшаасте, отшасте
отшат -отшаѭ -отшаш несв Усмирявам, правя нещо да стихне ꙇже естъ поставлъ горꙑ въ мѣрѫ. ꙇ странꙑ въ ставла. ꙇ дръжтъ. ꙇ потрѧсаетъ. ꙇ отшаетъ горꙑ. емѹжсѧ вꙿсѣьскаа повнѹѭ҇ⷮ СЕ 55b 25 Изч СЕ Нвб отишавам несв отиша св диал ВА БТР ДА