Исторически речник
отврьꙁат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отврьꙁатотврьꙁаѭ, отврьꙁаѫ, отврьꙁаѧ, отврьꙁаюотврьꙁаш, отврьꙁаеш, отврьꙁаашотврьꙁатъ, отврьꙁаетъ, отврьꙁаатъ, отврьꙁать, отврьꙁаеть, отврьꙁаать, отврьꙁат, отврьꙁает, отврьꙁаатотврьꙁамъ, отврьꙁаемъ, отврьꙁаамъ, отврьꙁамь, отврьꙁаемь, отврьꙁаамь, отврьꙁам, отврьꙁаем, отврьꙁаам, отврьꙁамо, отврьꙁаемо, отврьꙁаамоотврьꙁате, отврьꙁаете, отврьꙁаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отврьꙁаѭтъ, отврьꙁаѫтъ, отврьꙁаѧтъ, отврьꙁаютъ, отврьꙁаѭть, отврьꙁаѫть, отврьꙁаѧть, отврьꙁають, отврьꙁаѭт, отврьꙁаѫт, отврьꙁаѧт, отврьꙁаютотврьꙁавѣ, отврьꙁаевѣ, отврьꙁаавѣотврьꙁата, отврьꙁаета, отврьꙁаатаотврьꙁате, отврьꙁаете, отврьꙁаатеотврьꙁаотврьꙁа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отврьꙁамъ, отврьꙁамь, отврьꙁамотврьꙁатеотврьꙁавѣотврьꙁатаотврьꙁахъ, отврьꙁахь, отврьꙁахотврьꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отврьꙁаотврьꙁахомъ, отврьꙁахомь, отврьꙁахом, отврьꙁахмꙑотврьꙁастеотврьꙁашѧ, отврьꙁашѫ, отврьꙁаша, отврьꙁаше, отврьꙁахѫотврьꙁаховѣотврьꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отврьꙁастеотврьꙁаахъ, отврьꙁахъ, отврьꙁаахь, отврьꙁахь, отврьꙁаах, отврьꙁахотврьꙁааше, отврьꙁашеотврьꙁааше, отврьꙁашеотврьꙁаахомъ, отврьꙁахомъ, отврьꙁаахомь, отврьꙁахомь, отврьꙁаахом, отврьꙁахомотврьꙁаашете, отврьꙁашете, отврьꙁаасте, отврьꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отврьꙁаахѫ, отврьꙁахѫ, отврьꙁаахѹ, отврьꙁахѹотврьꙁааховѣ, отврьꙁаховѣотврьꙁаашета, отврьꙁашета, отврьꙁааста, отврьꙁастаотврьꙁаашете, отврьꙁашете, отврьꙁаасте, отврьꙁасте
отврьꙁат -отврьꙁаѭ -отврьꙁаш несв Отварям, разтварям вьсѣкъ бо просѧ премлетъ. ꙇ щѧ обрѣтаатъ. ꙇ тлъкѫщюмѹ отвръꙁаатъ сѧ М Мт 7.8 З А СК семѹ двьрьнкъ отвръꙁаатъ. ꙇ овъцѧ гласъ его слꙑшѧтъ М Йо 10.3 З А врата адова отвръꙁаѭтъ сѧ. съпѧште отъ вѣка ... сѣдѧштеі въ тъмѣ. ꙇ въ сѣні съмрьтьнѣ. велікꙑ свѣтъ прімѣте К 13а 3 Срв. С449.7 Образно. прѣщедрꙑ бже. ꙇ мꙿногомлостве. отвръꙁаѩ прѣстѫѭ ѫтробѫ СЕ 92b 3 отврьꙁат слѹхъ ἀνοίγω τὸν εἵλιγα τῆς ἀκοῆς Връщам слуха на някого он о мѫште ослѣпьꙗхѫ сꙙ. глѹхꙑмъ слѹхъ отврьꙁамъ бѣаше. а онѣхъ срьдьца ожестоена С 399.5 отврьꙁат ѹста a) ἀνοίγω τὸ στόμα Говоря, мога да говоря аꙁъ же ѣко слѹхъ не слꙑшахъ. ї ѣко нѣмь не отвръꙁаѩ ѹстъ своіхъ СП 37.14 Срв. СЕ76b 10 b) Връщам способността на някого да говори словомъ божмъ отвръꙁаатъ ѹста С 277.15 отврьꙁат сѧ М З А СК СП СЕ К С Гр ἀνοίγω ὑπανοίγω παρανοίγνυμι отвръꙁат Нвб Срв отвързвам [се], отвръзвам [се] ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА