Исторически речник
отворт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отвортотворѭ, отворѧ, отворюотворшотвортъ, отворть, отвортотвормъ, отвормь, отворм, отвормоотворте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отворѧтъ, отворѧть, отворѧтотворвѣотвортаотвортеотворотвор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отвормъ, отвормь, отвормотвортеотворвѣотвортаотворхъ, отворхь, отворхотвор
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отворотворхомъ, отворхомь, отворхом, отворхмꙑотворстеотворшѧ, отворшѫ, отворша, отворше, отворхѫотворховѣотворста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отворстеотворꙗахъ, отворѣахъ, отвораахъ, отворѣхъ, отворꙗхъ, отворѧахъ, отворѧхъ, отворꙗахь, отворѣахь, отвораахь, отворѣхь, отворꙗхь, отворѧахь, отворѧхь, отворꙗах, отворѣах, отвораах, отворѣх, отворꙗх, отворѧах, отворѧхотворꙗаше, отворѣаше, отворааше, отворѣше, отворꙗше, отворѧаше, отворѧшеотворꙗаше, отворѣаше, отворааше, отворѣше, отворꙗше, отворѧаше, отворѧшеотворꙗахомъ, отворѣахомъ, отвораахомъ, отворѣхомъ, отворꙗхомъ, отворѧахомъ, отворѧхомъ, отворꙗахомь, отворѣахомь, отвораахомь, отворѣхомь, отворꙗхомь, отворѧахомь, отворѧхомь, отворꙗахом, отворѣахом, отвораахом, отворѣхом, отворꙗхом, отворѧахом, отворѧхомотворꙗашете, отворѣашете, отвораашете, отворѣшете, отворꙗшете, отворꙗасте, отворѣасте, отвораасте, отворѣсте, отворꙗсте, отворѧасте, отворѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отворꙗахѫ, отворѣахѫ, отвораахѫ, отворѣхѫ, отворꙗхѫ, отворꙗахѹ, отворѣахѹ, отвораахѹ, отворѣхѹ, отворꙗхѹ, отворѧахѹ, отворѧхѹотворꙗаховѣ, отворѣаховѣ, отворааховѣ, отворѣховѣ, отворꙗховѣ, отворѧаховѣ, отворѧховѣотворꙗашета, отворѣашета, отвораашета, отворѣшета, отворꙗшета, отворꙗаста, отворѣаста, отворааста, отворѣста, отворꙗста, отворѧаста, отворѧстаотворꙗашете, отворѣашете, отвораашете, отворѣшете, отворꙗшете, отворꙗасте, отворѣасте, отвораасте, отворѣсте, отворꙗсте, отворѧасте, отворѧсте
отворт -отворѭ -отворш св Отворя, разтворя тако стен҄ѫштѹ львѹ. отвор ꙁвѣрокръмьнкъ пакꙑ.  ꙁде нъ львъ  прпаде. къ ногама стааго С 166.27 Изч С Нвб отворя ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА