Исторически речник
осѧꙃат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
осѧꙃатосѧжѫ, осѧꙃаѭ, осѧꙃаѫ, осѧꙁаѭ, осѧꙁаѫ, осѧꙃаѧ, осѧꙁаѧ, осѧжѹ, осѧꙃаю, осѧꙁаюосѧжеш, осѧꙃаш, осѧꙃаеш, осѧꙁаш, осѧꙁаешосѧжетъ, осѧꙃатъ, осѧꙃаетъ, осѧꙁатъ, осѧꙁаетъ, осѧжеть, осѧꙃать, осѧꙃаеть, осѧꙁать, осѧꙁаеть, осѧжет, осѧꙃат, осѧꙃает, осѧꙁат, осѧꙁаетосѧжемъ, осѧꙃамъ, осѧꙃаемъ, осѧꙁамъ, осѧꙁаемъ, осѧжемь, осѧꙃамь, осѧꙃаемь, осѧꙁамь, осѧꙁаемь, осѧжем, осѧꙃам, осѧꙃаем, осѧꙁам, осѧꙁаем, осѧжемо, осѧꙃамо, осѧꙃаемо, осѧꙁамо, осѧꙁаемоосѧжете, осѧꙃате, осѧꙃаете, осѧꙁате, осѧꙁаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
осѧжѫтъ, осѧꙃаѭтъ, осѧꙁаѭтъ, осѧꙃаѫтъ, осѧꙁаѫтъ, осѧꙃаѧтъ, осѧꙁаѧтъ, осѧжѹтъ, осѧꙃаютъ, осѧꙁаютъ, осѧжѫть, осѧꙃаѭть, осѧꙁаѭть, осѧꙃаѫть, осѧꙁаѫть, осѧꙃаѧть, осѧꙁаѧть, осѧжѹть, осѧꙃають, осѧꙁають, осѧжѫт, осѧꙃаѭт, осѧꙁаѭт, осѧꙃаѫт, осѧꙁаѫт, осѧꙃаѧт, осѧꙁаѧт, осѧжѹт, осѧꙃают, осѧꙁаютосѧжевѣ, осѧꙃавѣ, осѧꙃаевѣ, осѧꙁавѣ, осѧꙁаевѣосѧжета, осѧꙃата, осѧꙃаета, осѧꙁата, осѧꙁаетаосѧжете, осѧꙃате, осѧꙃаете, осѧꙁате, осѧꙁаетеосѧж, осѧꙃаосѧж, осѧꙃа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
осѧжмъ, осѧꙃамъ, осѧжѣмъ, осѧжамъ, осѧжмь, осѧꙃамь, осѧжѣмь, осѧжамь, осѧжм, осѧꙃам, осѧжѣм, осѧжамосѧжте, осѧꙃате, осѧжѣте, осѧжатеосѧжвѣ, осѧꙃавѣ, осѧжѣвѣ, осѧжавѣосѧжта, осѧꙃата, осѧжѣта, осѧжатаосѧꙃахъ, осѧꙁахъ, осѧꙃахь, осѧꙁахь, осѧꙃах, осѧꙁахосѧꙃа, осѧꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
осѧꙃа, осѧꙁаосѧꙃахомъ, осѧꙁахомъ, осѧꙃахомь, осѧꙁахомь, осѧꙃахом, осѧꙁахом, осѧꙃахмꙑ, осѧꙁахмꙑосѧꙃасте, осѧꙁастеосѧꙃашѧ, осѧꙁашѧ, осѧꙃашѫ, осѧꙁашѫ, осѧꙃаша, осѧꙁаша, осѧꙃаше, осѧꙁаше, осѧꙃахѫ, осѧꙁахѫосѧꙃаховѣ, осѧꙁаховѣосѧꙃаста, осѧꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
осѧꙃасте, осѧꙁастеосѧꙃаахъ, осѧꙁаахъ, осѧꙁахъ, осѧꙃаахь, осѧꙁаахь, осѧꙁахь, осѧꙃаах, осѧꙁаах, осѧꙁахосѧꙃааше, осѧꙁааше, осѧꙁашеосѧꙃааше, осѧꙁааше, осѧꙁашеосѧꙃаахомъ, осѧꙁаахомъ, осѧꙁахомъ, осѧꙃаахомь, осѧꙁаахомь, осѧꙁахомь, осѧꙃаахом, осѧꙁаахом, осѧꙁахомосѧꙃаашете, осѧꙁаашете, осѧꙁашете, осѧꙃаасте, осѧꙁаасте, осѧꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
осѧꙃаахѫ, осѧꙁаахѫ, осѧꙁахѫ, осѧꙃаахѹ, осѧꙁаахѹ, осѧꙁахѹосѧꙃааховѣ, осѧꙁааховѣ, осѧꙁаховѣосѧꙃаашета, осѧꙁаашета, осѧꙁашета, осѧꙃааста, осѧꙁааста, осѧꙁастаосѧꙃаашете, осѧꙁаашете, осѧꙁашете, осѧꙃаасте, осѧꙁаасте, осѧꙁасте
осѧꙃат -осѧꙁаѭ -осѧꙁаш св несв осѧжѫ -осѧжеш 1. Пипна, докосна осѧжате мѧ  вдте. ѣко дхъ плът  кост не матъ. ѣкоже мѧ вдте мѫща М Лк 24.39А рѫцѣ їмѫ(мѫ)тъ ї не осѩжѫтъ. ноѕѣ їмѫтъ ї не поїдѫт СП 113.15 2. Усещам чрез допир како ѹбо могѫтъ с боꙁ бꙑт. н вдꙙште н осꙙꙁаѭште. н обѫхаѭште С 163.22—23 Прен.Почувствам. вдѣшꙙ бо беꙁаконнц  осꙙꙁашꙙ ѹдесꙑ ѹдотворца бога С 323.12 Изч М А СП С Гр ψηλαφάω осѩꙁат осꙙꙁат Нвб осезавам книж БТР ЕтМл осезая ЕтМл Срв осезание ср