Исторически речник
осѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
осѣꙗтосѣѭ, осѣѫ, осѣѧ, осѣюосѣш, осѣеш, осѣашосѣтъ, осѣетъ, осѣатъ, осѣть, осѣеть, осѣать, осѣт, осѣет, осѣатосѣмъ, осѣемъ, осѣамъ, осѣмь, осѣемь, осѣамь, осѣм, осѣем, осѣам, осѣмо, осѣемо, осѣамоосѣте, осѣете, осѣате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
осѣѭтъ, осѣѫтъ, осѣѧтъ, осѣютъ, осѣѭть, осѣѫть, осѣѧть, осѣють, осѣѭт, осѣѫт, осѣѧт, осѣютосѣвѣ, осѣевѣ, осѣавѣосѣта, осѣета, осѣатаосѣте, осѣете, осѣатеосѣосѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
осѣмъ, осѣмь, осѣмосѣтеосѣвѣосѣтаосѣꙗхъ, осѣѣхъ, осѣахъ, осѣхъ, осѣꙗхь, осѣѣхь, осѣахь, осѣхь, осѣꙗх, осѣѣх, осѣах, осѣх, осѣѧхъ, осѣѧхь, осѣѧхосѣꙗ, осѣѣ, осѣа, осѣ, осѣѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
осѣꙗ, осѣѣ, осѣа, осѣ, осѣѧосѣꙗхомъ, осѣѣхомъ, осѣахомъ, осѣхомъ, осѣꙗхомь, осѣѣхомь, осѣахомь, осѣхомь, осѣꙗхом, осѣѣхом, осѣахом, осѣхом, осѣꙗхмꙑ, осѣѣхмꙑ, осѣахмꙑ, осѣхмꙑ, осѣѧхомъ, осѣѧхомьосѣꙗсте, осѣѣсте, осѣасте, осѣсте, осѣѧстеосѣꙗшѧ, осѣѣшѧ, осѣашѧ, осѣшѧ, осѣꙗшѫ, осѣѣшѫ, осѣашѫ, осѣшѫ, осѣꙗша, осѣѣша, осѣаша, осѣша, осѣꙗше, осѣѣше, осѣаше, осѣше, осѣꙗхѫ, осѣѣхѫ, осѣахѫ, осѣхѫ, осѣѧшаосѣꙗховѣ, осѣѣховѣ, осѣаховѣ, осѣховѣ, осѣѧховѣосѣꙗста, осѣѣста, осѣаста, осѣста, осѣѧсте
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
осѣꙗсте, осѣѣсте, осѣасте, осѣсте, осѣѧстаосѣꙗахъ, осѣꙗхъ, осѣахъ, осѣꙗахь, осѣꙗхь, осѣахь, осѣꙗах, осѣꙗх, осѣах, осѣѧхъ, осѣѧхь, осѣѧхосѣꙗаше, осѣꙗше, осѣаше, осѣѧшеосѣꙗаше, осѣꙗше, осѣаше, осѣѧшеосѣꙗахомъ, осѣꙗхомъ, осѣахомъ, осѣꙗахомь, осѣꙗхомь, осѣахомь, осѣꙗахом, осѣꙗхом, осѣахом, осѣѧхомъ, осѣѧхомь, осѣѧхомосѣꙗашете, осѣꙗшете, осѣашете, осѣꙗасте, осѣꙗсте, осѣасте, осѣѧшете, осѣѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
осѣꙗахѫ, осѣꙗхѫ, осѣахѫ, осѣꙗахѹ, осѣꙗхѹ, осѣахѹ, осѣѧхѹосѣꙗаховѣ, осѣꙗховѣ, осѣаховѣ, осѣѧховѣосѣꙗашета, осѣꙗшета, осѣашета, осѣꙗаста, осѣꙗста, осѣаста, осѣѧшета, осѣѧстаосѣꙗашете, осѣꙗшете, осѣашете, осѣꙗасте, осѣꙗсте, осѣасте, осѣѧшете, осѣѧсте
осѣт -осѣѭ -осѣш св Засея, посея, засадя  въ тѣхъ н҄вахъ дна бѣаше осѣта сланѹтꙿкомъ С 40.24 Изч С Гр σπείρω Нвб осея ОА ВА БТР АР