Исторически речник
осѣст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
осѣстосѧдѫ, осѧдѹосѧдешосѧдетъ, осѧдеть, осѧдетосѧдемъ, осѧдемь, осѧдем, осѧдемоосѧдете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
осѧдѫтъ, осѧдѹтъ, осѧдѫть, осѧдѹть, осѧдѫт, осѧдѹтосѧдевѣосѧдетаосѧдетеосѧдосѧд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
осѧдѣмъ, осѧдѣмь, осѧдѣмосѧдѣтеосѧдѣвѣосѧдѣтаосѣдъ, осѣдохъ, осѣдь, осѣдохь, осѣдохосѣде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
осѣдеосѣдомъ, осѣдохомъ, осѣдомь, осѣдохомь, осѣдохомосѣдете, осѣдостеосѣдѫ, осѣдошѧ, осѣдошѫ, осѣдоша, осѣдошеосѣдовѣ, осѣдоховѣосѣдета, осѣдоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
осѣдете, осѣдосте*осѧдѣахъ*осѧдѣаше*осѧдѣаше*осѧдѣахомъ*осѧдѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*осѧдѣахѫ*осѧдѣаховѣ*осѧдѣашета*осѧдѣашете
осѣст -осѧдѫ -осѧдеш св Обкръжа, заобиколя ꙇ обложѧтъ враꙁ тво острогъ о тебѣ.  обдѫтъ тѧ. ꙇ осѧдѫтъ тѧ въсѫдѫ М Лк 19.43 ѣко обідѫ мѩ пъсі мноѕі.  сънемъ ꙁълобівꙑхъ осѣде мѩ СП 21.17 Изч М СП Гр συνέχω περιέχω Нвб Срв оседна, обседна ’възседна’ диал ДА