Исторически речник
осѣнꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
осѣнꙗтосѣнꙗѭ, осѣнѣѭ, осѣнꙗѫ, осѣнѣѫ, осѣнꙗѧ, осѣнѣѧ, осѣнꙗю, осѣнѣю, осѣнѧю, осѣнаѫ, осѣнаѧосѣнꙗш, осѣнꙗеш, осѣнѣш, осѣнѣеш, осѣнѣаш, осѣнѧеш, осѣнаешосѣнꙗтъ, осѣнꙗетъ, осѣнѣтъ, осѣнѣетъ, осѣнѣатъ, осѣнꙗть, осѣнꙗеть, осѣнѣть, осѣнѣеть, осѣнѣать, осѣнꙗт, осѣнꙗет, осѣнѣт, осѣнѣет, осѣнѣат, осѣнѧетъ, осѣнѧеть, осѣнѧет, осѣнаетъ, осѣнаеть, осѣнаетосѣнꙗмъ, осѣнꙗемъ, осѣнѣмъ, осѣнѣемъ, осѣнѣамъ, осѣнꙗмь, осѣнꙗемь, осѣнѣмь, осѣнѣемь, осѣнѣамь, осѣнꙗм, осѣнꙗем, осѣнѣм, осѣнѣем, осѣнѣам, осѣнꙗмо, осѣнꙗемо, осѣнѣмо, осѣнѣемо, осѣнѣамо, осѣнѧемъ, осѣнѧемь, осѣнѧем, осѣнаемъ, осѣнаемь, осѣнаем, осѣнаемоосѣнꙗте, осѣнꙗете, осѣнѣте, осѣнѣете, осѣнѣате, осѣнѧете, осѣнаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
осѣнꙗѭтъ, осѣнѣѭтъ, осѣнѣѫтъ, осѣнꙗѫтъ, осѣнѣѧтъ, осѣнꙗѧтъ, осѣнѣютъ, осѣнꙗютъ, осѣнꙗѭть, осѣнѣѭть, осѣнѣѫть, осѣнꙗѫть, осѣнѣѧть, осѣнꙗѧть, осѣнѣють, осѣнꙗють, осѣнꙗѭт, осѣнѣѭт, осѣнѣѫт, осѣнꙗѫт, осѣнѣѧт, осѣнꙗѧт, осѣнѣют, осѣнꙗют, осѣнѧютъ, осѣнѧють, осѣнѧют, осѣнаѫтъ, осѣнаѧтъ, осѣнаѫть, осѣнаѧть, осѣнаѫт, осѣнаѧтосѣнꙗвѣ, осѣнꙗевѣ, осѣнѣвѣ, осѣнѣевѣ, осѣнѣавѣ, осѣнѧевѣосѣнꙗта, осѣнꙗета, осѣнѣта, осѣнѣета, осѣнѣата, осѣнѧетаосѣнꙗте, осѣнꙗете, осѣнѣте, осѣнѣете, осѣнѣате, осѣнѧетеосѣнꙗ, осѣнѣ, осѣнѧ, осѣнаосѣнꙗ, осѣнѣ, осѣнѧ, осѣна
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
осѣнꙗмъ, осѣнѣмъ, осѣнꙗмь, осѣнѣмь, осѣнꙗм, осѣнѣм, осѣнѧмъ, осѣнѧмь, осѣнѧм, осѣнамъ, осѣнамь, осѣнамосѣнꙗте, осѣнѣте, осѣнѧте, осѣнатеосѣнꙗвѣ, осѣнѣвѣ, осѣнѧвѣ, осѣнавѣосѣнꙗта, осѣнѣта, осѣнѧта, осѣнатаосѣнꙗхъ, осѣнѣхъ, осѣнꙗхь, осѣнѣхь, осѣнꙗх, осѣнѣх, осѣнѧхъ, осѣнѧхь, осѣнѧх, осѣнахъ, осѣнахь, осѣнахосѣнꙗ, осѣнѣ, осѣнѧ, осѣна
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
осѣнꙗ, осѣнѣ, осѣнѧ, осѣнаосѣнꙗхомъ, осѣнѣхомъ, осѣнꙗхомь, осѣнѣхомь, осѣнꙗхом, осѣнѣхом, осѣнꙗхмꙑ, осѣнѣхмꙑ, осѣнѧхомъ, осѣнѧхомь, осѣнѧхом, осѣнахомъ, осѣнахомь, осѣнахом, осѣнахмꙑосѣнꙗсте, осѣнѣсте, осѣнѧсте, осѣнастеосѣнꙗшѧ, осѣнашѧ, осѣнѣшѧ, осѣнꙗшѫ, осѣнашѫ, осѣнѣшѫ, осѣнꙗша, осѣнѣша, осѣнꙗше, осѣнаше, осѣнѣше, осѣнꙗхѫ, осѣнѣхѫ, осѣнахѫ, осѣнѧшаосѣнꙗховѣ, осѣнѣховѣ, осѣнѧховѣ, осѣнаховѣосѣнꙗста, осѣнѣста, осѣнѧста, осѣнаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
осѣнꙗсте, осѣнѣсте, осѣнѧсте, осѣнастеосѣнꙗахъ, осѣнꙗхъ, осѣнꙗах, осѣнаахъ, осѣнахъ, осѣнаахь, осѣнахь, осѣнꙗхь, осѣнꙗх, осѣнаах, осѣнѧхъ, осѣнѧхь, осѣнѧхосѣнꙗаше, осѣнꙗше, осѣнааше, осѣнаше, осѣнѧшеосѣнꙗаше, осѣнꙗше, осѣнааше, осѣнаше, осѣнѧшеосѣнꙗахомъ, осѣнꙗхомъ, осѣнаахомъ, осѣнахомъ, осѣнꙗахомь, осѣнꙗхомь, осѣнаахомь, осѣнахомь, осѣнꙗахом, осѣнꙗхом, осѣнаахом, осѣнахом, осѣнѧхомъ, осѣнѧхомь, осѣнѧхомосѣнꙗашете, осѣнꙗшете, осѣнꙗасте, осѣнꙗсте, осѣнаашете, осѣнашете, осѣнаасте, осѣнасте, осѣнѧшете, осѣнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
осѣнꙗахѫ, осѣнꙗхѫ, осѣнꙗахѹ, осѣнꙗхѹ, осѣнаахѫ, осѣнахѫ, осѣнаахѹ, осѣнахѹ, осѣнѧхѹосѣнꙗаховѣ, осѣнꙗховѣ, осѣнааховѣ, осѣнаховѣ, осѣнѧховѣосѣнꙗашета, осѣнꙗшета, осѣнꙗаста, осѣнꙗста, осѣнѧшета, осѣнѧста, осѣнаашета, осѣнашета, осѣнааста, осѣнастаосѣнꙗашете, осѣнꙗшете, осѣнꙗасте, осѣнꙗсте, осѣнѧшете, осѣнѧсте, осѣнаашете, осѣнашете, осѣнаасте, осѣнасте
осѣнꙗт -осѣнꙗѭ -осѣнꙗш несв 1. Засенчвам, скривам ꙇ бꙑстъ же облакъ осѣнѣѩ ѩ.  прде гласъ ꙁ облака М Мк 9.7 З како  ѹбо проꙁовѫ. сльньце нь ноштѭ не осѣнꙗтъ сꙙ. ꙁвѣꙁдѫ нъ дьнꙿ сеѧ не покрꙑтъ С 509.3 2. Хвърлям сянка въ неже стамна ꙁлата. мѧщ маннѫ.  жеꙁлъ аронъ. проꙃѧбъше  скржал ꙁавѣта. прѣвꙑше же еѧ херовмъ славѣ. осѣнѣѫщ олтаръ Е 29а 9 3. Прич. сег. деят. като същ. осѣнꙗѭщаꙗ ср мн τὰ πυκάζοντα Гъстота, плътност; множество [образно] бъ гь ї просвьтѣ сѩ намъ. съставте праꙁдьнкъ въ осѣнѣѭштїхъ. до рогъ олътарьвънꙑхъ СП 117.27 осѣнꙗт сѧ Изч М З Е СП С Гр ἐπισκιάζω ἐλέγχω κατασκιάζω осѣнѣт Нвб осеня[ва]м ОА ВА НГер БТР АР Срв обсенявам, обсенитвам ’омайвам, омагьосвам, обземам’ диал ДА