Исторически речник
острѹꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
острѹꙗтострѹꙗѭ, острѹѣѭ, острѹꙗѫ, острѹѣѫ, острѹꙗѧ, острѹѣѧ, острѹꙗю, острѹѣю, острѹѧю, острѹаѫ, острѹаѧострѹꙗш, острѹꙗеш, острѹѣш, острѹѣеш, острѹѣаш, острѹѧеш, острѹаешострѹꙗтъ, острѹꙗетъ, острѹѣтъ, острѹѣетъ, острѹѣатъ, острѹꙗть, острѹꙗеть, острѹѣть, острѹѣеть, острѹѣать, острѹꙗт, острѹꙗет, острѹѣт, острѹѣет, острѹѣат, острѹѧетъ, острѹѧеть, острѹѧет, острѹаетъ, острѹаеть, острѹаетострѹꙗмъ, острѹꙗемъ, острѹѣмъ, острѹѣемъ, острѹѣамъ, острѹꙗмь, острѹꙗемь, острѹѣмь, острѹѣемь, острѹѣамь, острѹꙗм, острѹꙗем, острѹѣм, острѹѣем, острѹѣам, острѹꙗмо, острѹꙗемо, острѹѣмо, острѹѣемо, острѹѣамо, острѹѧемъ, острѹѧемь, острѹѧем, острѹаемъ, острѹаемь, острѹаем, острѹаемоострѹꙗте, острѹꙗете, острѹѣте, острѹѣете, острѹѣате, острѹѧете, острѹаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
острѹꙗѭтъ, острѹѣѭтъ, острѹѣѫтъ, острѹꙗѫтъ, острѹѣѧтъ, острѹꙗѧтъ, острѹѣютъ, острѹꙗютъ, острѹꙗѭть, острѹѣѭть, острѹѣѫть, острѹꙗѫть, острѹѣѧть, острѹꙗѧть, острѹѣють, острѹꙗють, острѹꙗѭт, острѹѣѭт, острѹѣѫт, острѹꙗѫт, острѹѣѧт, острѹꙗѧт, острѹѣют, острѹꙗют, острѹѧютъ, острѹѧють, острѹѧют, острѹаѫтъ, острѹаѧтъ, острѹаѫть, острѹаѧть, острѹаѫт, острѹаѧтострѹꙗвѣ, острѹꙗевѣ, острѹѣвѣ, острѹѣевѣ, острѹѣавѣ, острѹѧевѣострѹꙗта, острѹꙗета, острѹѣта, острѹѣета, острѹѣата, острѹѧетаострѹꙗте, острѹꙗете, острѹѣте, острѹѣете, острѹѣате, острѹѧетеострѹꙗ, острѹѣ, острѹѧ, острѹаострѹꙗ, острѹѣ, острѹѧ, острѹа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
острѹꙗмъ, острѹѣмъ, острѹꙗмь, острѹѣмь, острѹꙗм, острѹѣм, острѹѧмъ, острѹѧмь, острѹѧм, острѹамъ, острѹамь, острѹамострѹꙗте, острѹѣте, острѹѧте, острѹатеострѹꙗвѣ, острѹѣвѣ, острѹѧвѣ, острѹавѣострѹꙗта, острѹѣта, острѹѧта, острѹатаострѹꙗхъ, острѹѣхъ, острѹꙗхь, острѹѣхь, острѹꙗх, острѹѣх, острѹѧхъ, острѹѧхь, острѹѧх, острѹахъ, острѹахь, острѹахострѹꙗ, острѹѣ, острѹѧ, острѹа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
острѹꙗ, острѹѣ, острѹѧ, острѹаострѹꙗхомъ, острѹѣхомъ, острѹꙗхомь, острѹѣхомь, острѹꙗхом, острѹѣхом, острѹꙗхмꙑ, острѹѣхмꙑ, острѹѧхомъ, острѹѧхомь, острѹѧхом, острѹахомъ, острѹахомь, острѹахом, острѹахмꙑострѹꙗсте, острѹѣсте, острѹѧсте, острѹастеострѹꙗшѧ, острѹашѧ, острѹѣшѧ, острѹꙗшѫ, острѹашѫ, острѹѣшѫ, острѹꙗша, острѹѣша, острѹꙗше, острѹаше, острѹѣше, острѹꙗхѫ, острѹѣхѫ, острѹахѫ, острѹѧшаострѹꙗховѣ, острѹѣховѣ, острѹѧховѣ, острѹаховѣострѹꙗста, острѹѣста, острѹѧста, острѹаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
острѹꙗсте, острѹѣсте, острѹѧсте, острѹастеострѹꙗахъ, острѹꙗхъ, острѹꙗах, острѹаахъ, острѹахъ, острѹаахь, острѹахь, острѹꙗхь, острѹꙗх, острѹаах, острѹѧхъ, острѹѧхь, острѹѧхострѹꙗаше, острѹꙗше, острѹааше, острѹаше, острѹѧшеострѹꙗаше, острѹꙗше, острѹааше, острѹаше, острѹѧшеострѹꙗахомъ, острѹꙗхомъ, острѹаахомъ, острѹахомъ, острѹꙗахомь, острѹꙗхомь, острѹаахомь, острѹахомь, острѹꙗахом, острѹꙗхом, острѹаахом, острѹахом, острѹѧхомъ, острѹѧхомь, острѹѧхомострѹꙗашете, острѹꙗшете, острѹꙗасте, острѹꙗсте, острѹаашете, острѹашете, острѹаасте, острѹасте, острѹѧшете, острѹѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
острѹꙗахѫ, острѹꙗхѫ, острѹꙗахѹ, острѹꙗхѹ, острѹаахѫ, острѹахѫ, острѹаахѹ, острѹахѹ, острѹѧхѹострѹꙗаховѣ, острѹꙗховѣ, острѹааховѣ, острѹаховѣ, острѹѧховѣострѹꙗашета, острѹꙗшета, острѹꙗаста, острѹꙗста, острѹѧшета, острѹѧста, острѹаашета, острѹашета, острѹааста, острѹастаострѹꙗашете, острѹꙗшете, острѹꙗасте, острѹꙗсте, острѹѧшете, острѹѧсте, острѹаашете, острѹашете, острѹаасте, острѹасте
острѹꙗт -острѹꙗѭ -острѹꙗш несв 1. Опровергавам, разобличавам сльнъ дѣлꙑ. арꙿхереска свѣта. словъмъ острѹꙗаше. сльнъ словомъ.  дѣльмь. водънааго трѫда стрѹѧ ꙁьлꙗ С 476.26—27 егда хотѣахѫ то от н҄его ѹт сꙙ. ꙁнаменьꙗ от н҄его прошахѫ. нъ слово слова раꙁорло.  острѹꙗше сьвѣтъ хъ С 477.3 2. Унищожавам, убивам [вяра] ѣже ѡ стнѣ погрѣшсте глѧща (...)шенⷷ юже бꙑвъше.  острѹѣ(ете е)терꙑмъ вѣрѫ Е 2а 8—9 Изч Е С Гр ἀνατρέπω острѹѣт Нвб Ø