Исторически речник
острт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
острт сѧощрѭ, острѭ, острѧ, острюостршостртъ, острть, остртострмъ, острмь, острм, острмоострте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
острѧтъ, острѧть, острѧтострвѣостртаостртеостростр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
острмъ, острмь, острмостртеострвѣостртаострхъ, острхь, острхостр
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
острострхомъ, острхомь, острхом, острхмꙑострстеостршѧ, остршѫ, острша, острше, острхѫострховѣострста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
острстеострѣахъ, острѣахь, острѣахострѣашеострѣашеострѣахомъ, острѣахомь, острѣахомострѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
острѣахѫ, острѣахѹострѣаховѣострѣашетаострѣашете
острт сѧ -ощрѭ сѧ -острш сѧ несв Наострям се, настройвам се срещу някого; готвя се не на любьве нъ на сваръ. не на мръ дѫште нъ на рать острꙙште сꙙ С 385.11 Изч С Гр παροξύνω Нвб Срв [на]остря се