Исторически речник
остаꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
остаꙗтостаѭ, остаѫ, остаѧ, остаюосташ, остаеш, остаашостатъ, остаетъ, остаатъ, остать, остаеть, остаать, остат, остает, остаатостамъ, остаемъ, остаамъ, остамь, остаемь, остаамь, остам, остаем, остаам, остамо, остаемо, остаамоостате, остаете, остаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
остаѭтъ, остаѫтъ, остаѧтъ, остаютъ, остаѭть, остаѫть, остаѧть, остають, остаѭт, остаѫт, остаѧт, остаютоставѣ, остаевѣ, остаавѣостата, остаета, остаатаостате, остаете, остаатеостаоста
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
остамъ, остамь, остамостатеоставѣостатаостаꙗхъ, остаахъ, остаѣхъ, остаꙗхь, остаахь, остаѣхь, остаѧхъ, остаѧхь, остаѧхостаꙗ, остаа, остаѣ, остаѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
остаꙗ, остаа, остаѣ, остаѧостаꙗхомъ, остаахомъ, остаѣхомъ, остаꙗхомь, остаахомь, остаѣхомь, остаꙗхом, остаахом, остаѣхом, остаꙗхмꙑ, остаахмꙑ, остаѣхмꙑ, остаѧхомъ, остаѧхомь, остаѧхомостаꙗсте, остаасте, остаѣсте, остаѧстеостаꙗшѧ, остаашѧ, остаѣшѧ, остаꙗшѫ, остаашѫ, остаѣшѫ, остаꙗша, остааша, остаѣша, остаꙗше, остааше, остаѣше, остаꙗхѫ, остаахѫ, остаѣхѫ, остаѧшаостаꙗховѣ, остааховѣ, остаѣховѣ, остаѧховѣостаꙗста, остааста, остаѣста, остаѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
остаꙗсте, остаасте, остаѣсте, остаѧстеостаꙗахъ, остаахъ, остаꙗахь, остаахь, остаꙗах, остаах, остаѧхъ, остаѧхь, остаѧхостаꙗаше, остааше, остаѧшеостаꙗаше, остааше, остаѧшеостаꙗахомъ, остаахомъ, остаꙗахомь, остаахомь, остаꙗахом, остаахом, остаѧхомъ, остаѧхомь, остаѧхомостаꙗашете, остаашете, остаꙗасте, остаасте, остаѧшете, остаѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
остаꙗахѫ, остаахѫ, остаꙗахѹ, остаахѹ, остаѧхѹостаꙗаховѣ, остааховѣ, остаѧховѣостаꙗашета, остаашета, остаꙗаста, остааста, остаѧшета, остаѧстаостаꙗашете, остаашете, остаꙗасте, остаасте, остаѧшете, остаѧсте
остаꙗт -остаѭ -осташ несв 1. Оставам там, където се намирам гда бо прдетъ дѣлател҄ь съ лопатоѭ потрѣбт тока. плѣвамъ л҄ьгъкамъ сѫштамъ. ѹдобь вѣтромъ отъносꙙтъ сꙙ. а пшенца тѹ остатъ С 127.27 2. Запазвам състоянието, в което се намирам дѣте на дѣло есе онꙑ н҄вꙑ протвѫ не копанꙑ остаѭтъ С 37.23 3. Прич. сег. деят. като прил. остаѩ ἀπομένων, ἀπανϑῶν Преходен, нетраен то можеш толко дат. лко тъштт сꙙ отꙙт. ненавждѫ такого дара тъштетѫ мѫшта ... дарꙑ л даш остаѭштꙙѧ. славѫ л остаѭштѫѭ С 87.20—21,21 Изч С Гр μένω Нвб остая, остаям остар диал ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл АР ДА Срв оставам