Исторически речник
остат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
остат сѧостанѫ, останѹостанешостанетъ, останеть, останетостанемъ, останемь, останем, останемоостанете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
останѫтъ, останѹтъ, останѫть, останѹть, останѫт, останѹтостаневѣостанетаостанетеостаностан
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
останѣмъ, останѣмь, останѣмостанѣтеостанѣвѣостанѣтаостахъ, остахь, остахоста
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
остаостахомъ, остахомь, остахом, остахмꙑостастеосташѧ, осташѫ, осташа, осташе, остахѫостаховѣостаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
остастеостанѣахъ, останѧхъ, останѣахь, останѧхь, останѣах, останѧхостанѣаше, останѧшеостанѣаше, останѧшеостанѣахомъ, останѧхомъ, останѣахомь, останѧхомь, останѣахом, останѧхомостанѣашете, останѣасте, останѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
останѣахѫ, останѣахѹ, останѧхѹостанѣаховѣ, останѧховѣостанѣашета, останѣаста, останѧстаостанѣашете, останѣасте, останѧсте
остат сѧ -останѫ сѧ -останеш сѧ св Откажа се от нещо, престана да се занимавам с нещо останѣте сꙙ отъ схъ  наѹѫ васъ кого бꙑ ст С 28.3 остан сꙙ ѹбо понѣ нꙑн҄ѣ отъ бѹст.  отꙿ беꙁѹмьна ѹпꙿванꙗ крьстꙗньска С 49.17 покор м сꙙ ловѣе.  оставъ сꙙ крьстꙗньства С 60.25—26 остан сꙙ бѣсованꙗ свого. поꙿто санъ сво  родъ ѹкарѣш С 115.1 не рѣхъ л т ꙗко остан сꙙ блꙙд тѣхъ С 156.26 да сꙙ останетъ ѹже к томѹ. отъ таковꙑѧ богоборънꙑѧ хѹлꙑ С 188.17—18 Откажа се, отрека се [от някого или нещо]. покор м сꙙ ловѣе.  оставъ сꙙ крьстꙗньства съ нам едꙿнако бѫд С 60.25—26 неправъдъно стъ же нѹдт насъ да поклонмъ сꙙ слѹжъбѣ мра сего. богъ на работѫ. тъ огн҄ь дастъ намъ ловѣкомъ.  остат сꙙ бога сътворьшааго небо  ꙁемьѭ  море.  вьса ꙗже вь н҄хъ С 262.12—13 С Гр ἀπέχομαι παύομαι ἀρνέομαι ἀφίσταμαι ἀπαλλάσσομαι μεϑίσταμαι Вж. при оставт, оставлꙗт Нвб