Исторически речник
осрамт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
осрамтосрамлѭ, осрамлѧ, осрамѧ, осрамьѭ, осрамлюосрамшосрамтъ, осрамть, осрамтосраммъ, осраммь, осрамм, осраммоосрамте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
осрамѧтъ, осрамѧть, осрамѧтосрамвѣосрамтаосрамтеосрамосрам
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
осраммъ, осраммь, осраммосрамтеосрамвѣосрамтаосрамхъ, осрамхь, осрамхосрам
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
осрамосрамхомъ, осрамхомь, осрамхом, осрамхмꙑосрамстеосрамшѧ, осрамшѫ, осрамша, осрамше, осрамхѫосрамховѣосрамста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
осрамстеосрамлꙗхъ, осрамлѧхъ, осрамлꙗхь, осрамлѧхь, осрамлꙗх, осрамлѧхосрамлꙗше, осрамлѧшеосрамлꙗше, осрамлѧшеосрамлꙗхомъ, осрамлѧхомъ, осрамлꙗхомь, осрамлѧхомь, осрамлꙗхом, осрамлѧхомосрамлꙗшете, осрамлꙗсте, осрамлѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
осрамлꙗхѫ, осрамлꙗхѹ, осрамлѧхѹосрамлꙗховѣ, осрамлѧховѣосрамлꙗшета, осрамлꙗста, осрамлѧстаосрамлꙗшете, осрамлꙗсте, осрамлѧсте
осрамт -осрамлѭ -осрамш св Посрамя, направя за срам  помоꙁ нама.  не осрам наю отъ лца твого С 183.13 Изч С Гр καταισχύνω Нвб осрамя ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв осрамотя остар ВА АК