Исторически речник
основат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
основатоснѹѭ, оснѹѫ, оснѹѧ, оснѹюоснѹш, оснѹеш, оснѹѹшоснѹтъ, оснѹетъ, оснѹѹтъ, оснѹть, оснѹеть, оснѹѹть, оснѹт, оснѹет, оснѹѹтоснѹмъ, оснѹемъ, оснѹѹмъ, оснѹмь, оснѹемь, оснѹѹмь, оснѹм, оснѹем, оснѹѹм, оснѹмо, оснѹемо, оснѹѹмооснѹте, оснѹете, оснѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
оснѹѭтъ, оснѹѫтъ, оснѹѧтъ, оснѹютъ, оснѹѭть, оснѹѫть, оснѹѧть, оснѹють, оснѹѭт, оснѹѫт, оснѹѧт, оснѹютоснѹвѣ, оснѹевѣ, оснѹѹвѣоснѹта, оснѹета, оснѹѹтаоснѹте, оснѹете, оснѹѹтеоснѹоснѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
оснѹмъ, оснѹмь, оснѹмоснѹтеоснѹвѣоснѹтаосновахъ, основахь, основахоснова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
основаосновахомъ, основахомь, основахом, основахомꙑосновастеосновашѧ, основашѫ, основаша, основаше, основахѫосноваховѣосноваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
основастеосноваахъ, основахъ, основаахь, основахь, основаах, основахосновааше, основашеосновааше, основашеосноваахомъ, основахомъ, основаахомь, основахомь, основаахом, основахомосноваашете, основашете, основаасте, основасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
основаахѫ, основахѫ, основаахѹ, основахѹосновааховѣ, основаховѣосноваашета, основашета, основааста, основастаосноваашете, основашете, основаасте, основасте
основат -оснѹѭ -оснѹш св 1. Съзидам, построя ꙇ сънде дождъ  прдѫ рѣкꙑ ... ꙇ нападѫ на храмнѫ тѫ.  не паде сѧ основана бо бѣ на камене М Мт 7.25 З,А, СК. Срв. Лк 6.48 М З ꙇ аћлское обраꙁъное обѣтоване. недвжмо. основано. на акротомѣ. ꙇ дховьнѣ камен твоѩ вѣрꙑ. ѹкрѣп  въ дръжавѣ твоеѩ слꙑ СЕ 93b 16—17 Определя, установя. вьсходѩтъ горꙑ ніꙁъходѩтъ въ полѣ. въ мѣсто еже есі осъновалъ імъ СП 103.8 Прен.Създам, сътворя. в наѧтъкъ тꙑ г ꙁемлѫ основ(а) Е 7а 4 Срв. Е8б 2—3 СП101.26  лвкъ род сѧ въ немъ.  тъ основа  вꙑшънї Е 27а 9 Срв. СП86.5 твоѣ сѫтъ небеса і твоѣ естъ ꙁемлѣ. въселенѫѭ і коньцѩ еѩ тꙑ основа СП 88.12 2. Укрепя, утвърдя ѣкоже слꙑшахомъ тако і вдѣхо (!) въ градѣ гѣ сілъ. въ градѣ ба нашего. бъ основа і въ вѣкъ СП 47.9 ї соꙁъда ѣко інорогъ свѩтѫ своѭ въ ꙁемⷧі онова (погр. вм. основа, Север., с. 105, бел. под линия) ѭ въвъ вѣкъ СП 77.69 їспръва поꙁнахъ ото съвѣдѣнеї твоїхъ. ѣко вь вѣкъ осъновалъ ѣ ес СП 118.152 М З А СК Е СП СЕ Гр ϑεμελιόω осъноват Нвб основа̀ ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР