Исторически речник
ослѣпт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ослѣптослѣплѭ, ослѣплѧ, ослѣпѧ, ослѣпьѭ, ослѣплюослѣпшослѣптъ, ослѣпть, ослѣптослѣпмъ, ослѣпмь, ослѣпм, ослѣпмоослѣпте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ослѣпѧтъ, ослѣпѧть, ослѣпѧтослѣпвѣослѣптаослѣптеослѣпослѣп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ослѣпмъ, ослѣпмь, ослѣпмослѣптеослѣпвѣослѣптаослѣпхъ, ослѣпхь, ослѣпхослѣп
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ослѣпослѣпхомъ, ослѣпхомь, ослѣпхом, ослѣпхмꙑослѣпстеослѣпшѧ, ослѣпшѫ, ослѣпша, ослѣпше, ослѣпхѫослѣпховѣослѣпста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ослѣпстеослѣплѣахъ, ослѣпьꙗхъ, ослѣплѣахь, ослѣпьꙗхь, ослѣплѣах, ослѣпьꙗхослѣплѣаше, ослѣпьꙗшеослѣплѣаше, ослѣпьꙗшеослѣплѣахомъ, ослѣпьꙗхомъ, ослѣплѣахомь, ослѣпьꙗхомь, ослѣплѣахом, ослѣпьꙗхомослѣплѣашете, ослѣпьꙗшете, ослѣплѣасте, ослѣпьꙗсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ослѣплѣахѫ, ослѣпьꙗхѫослѣплѣаховѣ, ослѣпьꙗховѣослѣплѣашета, ослѣпьꙗшета, ослѣплѣаста, ослѣпьꙗстаослѣплѣашете, ослѣпьꙗшете, ослѣплѣасте, ослѣпьꙗсте
ослѣпт -ослѣплѭ -ослѣпш св 1. Прен. Ослепя, лиша някого или нещо от възможност да вижда [да разбира] ослѣп о хъ. ꙇ окамѣнлъ естъ срдца хъ М Йо 12.40 З А ꙇ не помнітъ ні дрѹжъбꙑ. ні обꙑаѣ ... нъ ослѣпі оі ѹма нашего К 4b 16 ъто хоштете мі дат ꙇ аꙁъ вамъ прѣдамі . ослѣпі бо імъ ѹмъ К 5а 12 ослѣп ѧ  не вѣдѣахѫ камо дѫтъ С 3.10 кто бо бꙑ въꙁмоглъ ослѣпт ѹмъ срьдеънꙑ го С 261.28 нъ вол҄еѭ  ѹвъства  ѹмъ сво. кѹпьно ꙁьлѣ ослѣпвъше. свого цѣл҄енꙗ съвратшꙙ сꙙ С 333.29 не моштьно стъ м ꙁт оть н҄его. аште не ослѣпьѭ мѹ ою.  сьломьѭ мѹ рѫкѹ  ногѹ.  невдмо сътворѫ мѹ вьсе тѣло С 554.15 2. Прич. мин. страд. като прил. ослѣпл҄енъ, –ꙑ a) λείπων Сляп, безчувствен ꙇ ꙁѣнцѭ (!) оью рѣва ослѣпленѣ. бръноѭ слѣпѹмѹ просвѣщьшемь СЕ 53а 19 b) πεπωρωμένος Сляп, глупав, безсмислен прен кꙿто сь стъ. ослѣпьнѫ ꙁавсть на владꙑьскѫ славѫ подвгꙿ С 322.23 3. Прич. мин. страд. като същ. ослѣпл҄ен м мн οἱ τυφλωϑέντες Тези, които са ослепели; тези, които са загубили възможността да разбират прен  вьс ослѣпьнї проꙁьрѣшꙙ С 4.1 Изч М З А СЕ К С Гр τυφλόω πηρόω καταμύω ослѣпіті Нвб ослепя ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА