Исторически речник
осльпнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
осльпнѫтосльпнѫ, осльпнѹосльпнешосльпнетъ, осльпнеть, осльпнетосльпнемъ, осльпнемь, осльпнемосльпнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
осльпнѫтъ, осльпнѹтъ, осльпнѫть, осльпнѹть, осльпнѫт, осльпнѹтосльпневѣосльпнетаосльпнетеосльпносльпн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
осльпнѣмъ, осльпнѣмь, осльпнѣмосльпнѣтеосльпнѣвѣосльпнѣтаосльпнѫхъ, осльпнѹхъ, осльпнѫхь, осльпнѹхь, осльпнѫх, осльпнѹхосльпнѫ, осльпнѹ, осльпе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
осльпнѫ, осльпнѹ, осльпеосльпнѫхомъ, осльпнѹхомъ, осльпнѫхомь, осльпнѹхомь, осльпнѫхом, осльпнѹхом, осльпнѫхмꙑосльпнѫсте, осльпнѹстеосльпнѫшѧ, осльпнѹшѧ, осльпнѫшѫ, осльпнѫша, осльпнѹша, осльпнѫше, осльпнѹше, осльпнѫхѫосльпнѫховѣ, осльпнѹховѣосльпнѫста, осльпнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
осльпнѫсте, осльпнѹсте*осльпнѣахъ*осльпнѣаше*осльпнѣаше*осльпнѣахомъ*осльпнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*осльпнѣахѫ*осльпнѣаховѣ*осльпнѣашета*осльпнѣашете
осльпнѫт -осльпнѫ -осльпнеш св 1. Ослепея, стана сляп [образно] то кто слѣпъ нъ отроц мо.  глѹс. нъ владѫшт м.  осльпнѫшꙙ роб божї. вдѣсте многъкратꙑ.  не сьнабьдѣсте С 323.5 сего дѣл҄ьма осльпе ѹмомъ  съпаса свого прѣда С 413.9 пае же вол҄еѭ ослъпꙿше. тварь же не раꙁѹмѣ свого ꙁждтелꙗ  творьца С 484.27 2. Прич. мин. деят. като същ. осльпъ м ед Този, който е ослепял; сляп [незрящ] човек; слепец моⷧ҇ наⷣ҇ рождьшеⷭ҇м҇ⷽь слѣпоⷨ҇.  наⷣ҇ ослепъшемъ СЕ 32b 18 моⷧ҇ наⷣ҇ ослепшⷨ҇е СЕ 33b 10 Изч СЕ С Гр ἀποτυφλόομαι τυφλόομαι ослепнѫт ослъпнѫт Нвб ослепна АК Срв ослепея