Исторически речник
оскръбѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
оскръбѣтоскръблѭ, оскръблѧ, оскръбѧ, оскръбьѭ, оскръблюоскръбшоскръбтъ, оскръбть, оскръбтоскръбмъ, оскръбмь, оскръбм, оскръбмооскръбте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
оскръбѧтъ, оскръбѧть, оскръбѧтоскръбвѣоскръбтаоскръбтеоскръбоскръб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
оскръбмъ, оскръбмь, оскръбмоскръбтеоскръбвѣоскръбтаоскръбѣхъ, оскръбѣхь, оскръбѣхоскръбѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
оскръбѣоскръбѣхомъ, оскръбѣхомь, оскръбѣхом, оскръбѣхмꙑоскръбѣстеоскръбѣшѧ, оскръбѣшѫ, оскръбѣша, оскръбѣше, оскръбѣхѫоскръбѣховѣоскръбѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
оскръбѣстеоскръбѣхъ, оскръбѧхъ, оскръбѣхь, оскръбѧхь, оскръбѣх, оскръбѧхоскръбѣше, оскръбѧшеоскръбѣше, оскръбѧшеоскръбѣхомъ, оскръбѧхомъ, оскръбѣхомь, оскръбѧхомь, оскръбѣхом, оскръбѧхомоскръбѣше, оскръбѣсте, оскръбѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
оскръбѣхѫ, оскръбѣхѹ, оскръбѧхѹоскръбѣховѣ, оскръбѧховѣоскръбѣшета, оскръбѣста, оскръбѧстаоскръбѣшете, оскръбѣсте, оскръбѧсте
оскръбѣт -оскръблѭ -оскръбш св Изпадна в скръб, мъка; наскърбя се, натъжа се оскръбѣ петръ. ѣко рее емѹ третц. л҄юбш л мѧ З Йо 21.17А, СК да не штѫште го  не обрѣтаѭште. оскрьбꙙтъ  опеалꙙтъ сꙙ не полѹвъше го С 549.4 Изч З А СК С Гр λυπέομαι оскрьбѣт Нвб оскръбя остар ВА Срв оскръбявам [се] остар НГер ДА оскърбя [се] св оскърбявам [се] несв ОА НТ ЕтМл БТР АР