Исторически речник
оскврьнт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
оскврьнт сѧоскврьнѭ, оскврьнѧ, оскврьнюоскврьншоскврьнтъ, оскврьнть, оскврьнтоскврьнмъ, оскврьнмь, оскврьнм, оскврьнмооскврьнте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
оскврьнѧтъ, оскврьнѧть, оскврьнѧтоскврьнвѣоскврьнтаоскврьнтеоскврьноскврьн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
оскврьнмъ, оскврьнмь, оскврьнмоскврьнтеоскврьнвѣоскврьнтаоскврьнхъ, оскврьнхь, оскврьнхоскврьн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
оскврьноскврьнхомъ, оскврьнхомь, оскврьнхом, оскврьнхмꙑоскврьнстеоскврьншѧ, оскврьншѫ, оскврьнша, оскврьнше, оскврьнхѫоскврьнховѣоскврьнста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
оскврьнстеоскврьнꙗахъ, оскврьнѣахъ, оскврьнаахъ, оскврьнѣхъ, оскврьнꙗхъ, оскврьнѧахъ, оскврьнѧхъ, оскврьнꙗахь, оскврьнѣахь, оскврьнаахь, оскврьнѣхь, оскврьнꙗхь, оскврьнѧахь, оскврьнѧхь, оскврьнꙗах, оскврьнѣах, оскврьнаах, оскврьнѣх, оскврьнꙗх, оскврьнѧах, оскврьнѧхоскврьнꙗаше, оскврьнѣаше, оскврьнааше, оскврьнѣше, оскврьнꙗше, оскврьнѧаше, оскврьнѧшеоскврьнꙗаше, оскврьнѣаше, оскврьнааше, оскврьнѣше, оскврьнꙗше, оскврьнѧаше, оскврьнѧшеоскврьнꙗахомъ, оскврьнѣахомъ, оскврьнаахомъ, оскврьнѣхомъ, оскврьнꙗхомъ, оскврьнѧахомъ, оскврьнѧхомъ, оскврьнꙗахомь, оскврьнѣахомь, оскврьнаахомь, оскврьнѣхомь, оскврьнꙗхомь, оскврьнѧахомь, оскврьнѧхомь, оскврьнꙗахом, оскврьнѣахом, оскврьнаахом, оскврьнѣхом, оскврьнꙗхом, оскврьнѧахом, оскврьнѧхомоскврьнꙗашете, оскврьнѣашете, оскврьнаашете, оскврьнѣшете, оскврьнꙗшете, оскврьнꙗасте, оскврьнѣасте, оскврьнаасте, оскврьнѣсте, оскврьнꙗсте, оскврьнѧасте, оскврьнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
оскврьнꙗахѫ, оскврьнѣахѫ, оскврьнаахѫ, оскврьнѣхѫ, оскврьнꙗхѫ, оскврьнꙗахѹ, оскврьнѣахѹ, оскврьнаахѹ, оскврьнѣхѹ, оскврьнꙗхѹ, оскврьнѧахѹ, оскврьнѧхѹоскврьнꙗаховѣ, оскврьнѣаховѣ, оскврьнааховѣ, оскврьнѣховѣ, оскврьнꙗховѣ, оскврьнѧаховѣ, оскврьнѧховѣоскврьнꙗашета, оскврьнѣашета, оскврьнаашета, оскврьнѣшета, оскврьнꙗшета, оскврьнꙗаста, оскврьнѣаста, оскврьнааста, оскврьнѣста, оскврьнꙗста, оскврьнѧаста, оскврьнѧстаоскврьнꙗашете, оскврьнѣашете, оскврьнаашете, оскврьнѣшете, оскврьнꙗшете, оскврьнꙗасте, оскврьнѣасте, оскврьнаасте, оскврьнѣсте, оскврьнꙗсте, оскврьнѧасте, оскврьнѧсте
оскврьнт сѧ -оскврьнѭ сѧ -оскврьнш сѧ св Изгубя нравствената си чистота, престъпя религиозните норми, които изповядвам; оскверня се ꙇ т не вьндѫ въ пртворъ ... да не оскврънѧтъ сѧ З Йо 18.28А, СК ѡмъ мѧ слъꙁам мом спе. ѣко оскврънхъ сѧ многꙑм грѣхꙑ СЕ 84b 24 оскврьнт сѧ въ трѣбахъ μιαροφαγέω Оскверня се, като изпълня езически обичай се же сътворі ꙁа ведомꙑѧ рад. не раꙁѹмѣт кꙑхꙿ ꙗко  дрѹꙁ дѫтъ оскврьнт сꙙ въ трѣбахъ С 125.7—8 З А СК СП СЕ С Гр μιαίνομαι ῥυπόομαι μιαροφαγέω оскврънт сѧ осквръніті сѩ Нвб Срв оскверня