Исторически речник
оскврьнт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
оскврьнтоскврьнѭ, оскврьнѧ, оскврьнюоскврьншоскврьнтъ, оскврьнть, оскврьнтоскврьнмъ, оскврьнмь, оскврьнм, оскврьнмооскврьнте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
оскврьнѧтъ, оскврьнѧть, оскврьнѧтоскврьнвѣоскврьнтаоскврьнтеоскврьноскврьн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
оскврьнмъ, оскврьнмь, оскврьнмоскврьнтеоскврьнвѣоскврьнтаоскврьнхъ, оскврьнхь, оскврьнхоскврьн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
оскврьноскврьнхомъ, оскврьнхомь, оскврьнхом, оскврьнхмꙑоскврьнстеоскврьншѧ, оскврьншѫ, оскврьнша, оскврьнше, оскврьнхѫоскврьнховѣоскврьнста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
оскврьнстеоскврьнꙗахъ, оскврьнѣахъ, оскврьнаахъ, оскврьнѣхъ, оскврьнꙗхъ, оскврьнѧахъ, оскврьнѧхъ, оскврьнꙗахь, оскврьнѣахь, оскврьнаахь, оскврьнѣхь, оскврьнꙗхь, оскврьнѧахь, оскврьнѧхь, оскврьнꙗах, оскврьнѣах, оскврьнаах, оскврьнѣх, оскврьнꙗх, оскврьнѧах, оскврьнѧхоскврьнꙗаше, оскврьнѣаше, оскврьнааше, оскврьнѣше, оскврьнꙗше, оскврьнѧаше, оскврьнѧшеоскврьнꙗаше, оскврьнѣаше, оскврьнааше, оскврьнѣше, оскврьнꙗше, оскврьнѧаше, оскврьнѧшеоскврьнꙗахомъ, оскврьнѣахомъ, оскврьнаахомъ, оскврьнѣхомъ, оскврьнꙗхомъ, оскврьнѧахомъ, оскврьнѧхомъ, оскврьнꙗахомь, оскврьнѣахомь, оскврьнаахомь, оскврьнѣхомь, оскврьнꙗхомь, оскврьнѧахомь, оскврьнѧхомь, оскврьнꙗахом, оскврьнѣахом, оскврьнаахом, оскврьнѣхом, оскврьнꙗхом, оскврьнѧахом, оскврьнѧхомоскврьнꙗашете, оскврьнѣашете, оскврьнаашете, оскврьнѣшете, оскврьнꙗшете, оскврьнꙗасте, оскврьнѣасте, оскврьнаасте, оскврьнѣсте, оскврьнꙗсте, оскврьнѧасте, оскврьнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
оскврьнꙗахѫ, оскврьнѣахѫ, оскврьнаахѫ, оскврьнѣхѫ, оскврьнꙗхѫ, оскврьнꙗахѹ, оскврьнѣахѹ, оскврьнаахѹ, оскврьнѣхѹ, оскврьнꙗхѹ, оскврьнѧахѹ, оскврьнѧхѹоскврьнꙗаховѣ, оскврьнѣаховѣ, оскврьнааховѣ, оскврьнѣховѣ, оскврьнꙗховѣ, оскврьнѧаховѣ, оскврьнѧховѣоскврьнꙗашета, оскврьнѣашета, оскврьнаашета, оскврьнѣшета, оскврьнꙗшета, оскврьнꙗаста, оскврьнѣаста, оскврьнааста, оскврьнѣста, оскврьнꙗста, оскврьнѧаста, оскврьнѧстаоскврьнꙗашете, оскврьнѣашете, оскврьнаашете, оскврьнѣшете, оскврьнꙗшете, оскврьнꙗасте, оскврьнѣасте, оскврьнаасте, оскврьнѣсте, оскврьнꙗсте, оскврьнѧасте, оскврьнѧсте
оскврьнт -оскврьнѭ -оскврьнш св 1. Прен. Оскверня, опозоря, покрия с позор ньтоже естъ еже отъ вьнѣѫдѹ лвка. въходѧ во нь можетъ оскврънт  М Мк 7.15 З.Срв. Мк 7.18 М З бже прідѫ ѩꙁꙑці въ достоѣніе твое. ѡскврънішѩ ціръковь стѫѭ твоѭ СП 78.1 ветъхѫѭ скврънѫ нашѭ. еѭ же ес нꙑ прѣстѫпленемь оскврънлъ СЕ 52b 25—26 нагъ ꙁбѣже. да господнꙗ не оскврьнтъ мѣста С 365.24—25 не сце бо брата ѹбівъ канъ оскврьн ꙁемьѭ С 485.9  ꙁлѣꙁъшѹ въ прградъ. бꙑт съ отроковцеѭ. беꙁаконьꙗ себе оскврьнт тноѭ С 521.18  прѣлюбодѣствомъ себе оскврьнвꙑ ... сповѣда мъ вьсе събꙑвъше сꙙ С 523.30 Наруша, не спазя [правило, догма и под.]. аште оправъданіѣ моѣ оскврънѩтъ. ї ꙁаповѣдеі моіхъ не хранѩтъ СП 88.32 неже оскврънѫ ꙁавѣта моего СП 88.35 2. прич мин страд a) Като прил. оскврьн҄енꙑ м ед a) μιανϑείς Замърсен, нечист  потомь прѣлѣетъ вно. л масло. еже аще бѫдетъ. ѡтъ осквръненааго съсѫда. въ стъ СЕ 19b 10 b) b) Като същ. оскврьн҄ен м мн οἱ κεκοινωμένοι Грешници; тези, които са осквернени [омърсени] с грях [вина] аште бо крьвь юньа  коꙁьлꙗ.  попелъ юнцꙙ кропмъ. оскврьн҄енꙑхъ сттъ. на оштен пльт С 483.22 3. Прич. мин. деят. като прил. оскврьн҄ь сѧ м ед μιανϑείς Осквернен, нечист ⷩ҇ наⷣ҇ ѡсквръньшмь сѧ. стѹденьцемь СЕ 20b 4 мⷧ҇о нⷣ҇а ѡсквръньшмь сѧ съсѫдомь СЕ 21b 13 оскврьнт сѧ М З Е СП СЕ С Гр μιαίνω κοινόω ἐνσπιλόω μολύνω χραίνω ἀναμείγνυμι βεβηλόω ἐμφύρω оскврънт осквръніті ѡскврънт ѡсквръніті Нвб осквреня остар ВА АК НГер осквърня остар ЕтМл оскверня ОА АК НТ БТР АР