Исторически речник
освѧщат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
освѧщатосвѧщаѭ, освѧщаѫ, освѧщаѧ, освѧщаюосвѧщаш, освѧщаеш, освѧщаашосвѧщатъ, освѧщаетъ, освѧщаатъ, освѧщать, освѧщаеть, освѧщаать, освѧщат, освѧщает, освѧщаатосвѧщамъ, освѧщаемъ, освѧщаамъ, освѧщамь, освѧщаемь, освѧщаамь, освѧщам, освѧщаем, освѧщаам, освѧщамо, освѧщаемо, освѧщаамоосвѧщате, освѧщаете, освѧщаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
освѧщаѭтъ, освѧщаѫтъ, освѧщаѧтъ, освѧщаютъ, освѧщаѭть, освѧщаѫть, освѧщаѧть, освѧщають, освѧщаѭт, освѧщаѫт, освѧщаѧт, освѧщаютосвѧщавѣ, освѧщаевѣ, освѧщаавѣосвѧщата, освѧщаета, освѧщаатаосвѧщате, освѧщаете, освѧщаатеосвѧщаосвѧща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
освѧщамъ, освѧщамь, освѧщамосвѧщатеосвѧщавѣосвѧщатаосвѧщахъ, освѧщахь, освѧщахосвѧща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
освѧщаосвѧщахомъ, освѧщахомь, освѧщахом, освѧщахмꙑосвѧщастеосвѧщашѧ, освѧщашѫ, освѧщаша, освѧщаше, освѧщахѫосвѧщаховѣосвѧщаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
освѧщастеосвѧщаахъ, освѧщахъ, освѧщаахь, освѧщахь, освѧщаах, освѧщахосвѧщааше, освѧщашеосвѧщааше, освѧщашеосвѧщаахомъ, освѧщахомъ, освѧщаахомь, освѧщахомь, освѧщаахом, освѧщахомосвѧщаашете, освѧщашете, освѧщаасте, освѧщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
освѧщаахѫ, освѧщахѫ, освѧщаахѹ, освѧщахѹосвѧщааховѣ, освѧщаховѣосвѧщаашета, освѧщашета, освѧщааста, освѧщастаосвѧщаашете, освѧщашете, освѧщаасте, освѧщасте
освѧщат -освѧщаѭ -освѧщаш несв Освещавам, правя нещо да стане свято дꙿнесь бо. благодѣть стааго дха. прходѧщ освⷳ҇ѧетъ дѹновенемь водꙑ СЕ 1b 17—18 гі схе бже нашъ ... тꙑ ес освщаѩ вꙿсе. ꙇ тебѣ славѫ въсꙑлаемъ. съ беꙁнаѧльнꙑмь т оцемь. ꙇ жвотворѧщмь дхо СЕ 20а 16 Изч СЕ Гр ἁγιάζω Нвб освещавам, осветявам ’правя да стане свято’ ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР