Исторически речник
освѧтт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
освѧттосвѧщѫ, освѧщѹосвѧтшосвѧттъ, освѧтть, освѧттосвѧтмъ, освѧтмь, освѧтм, освѧтмоосвѧтте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
освѧтѧтъ, освѧтѧть, освѧтѧтосвѧтвѣосвѧттаосвѧттеосвѧтосвѧт
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
освѧтмъ, освѧтмь, освѧтмосвѧттеосвѧтвѣосвѧттаосвѧтхъ, освѧтхь, освѧтхосвѧт
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
освѧтосвѧтхомъ, освѧтхомь, освѧтхом, освѧтхмꙑосвѧтстеосвѧтшѧ, освѧтшѫ, освѧтша, освѧтше, освѧтхѫосвѧтховѣосвѧтста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
освѧтстеосвѧщаахъ, освѧщахъ, освѧщаахь, освѧщахь, освѧщаах, освѧщахосвѧщааше, освѧщашеосвѧщааше, освѧщашеосвѧщаахомъ, освѧщахомъ, освѧщаахомь, освѧщахомь, освѧщаахом, освѧщахомосвѧщаашете, освѧщашете, освѧщаасте, освѧщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
освѧщаахѫ, освѧщахѫ, освѧщаахѹ, освѧщахѹосвѧщааховѣ, освѧщаховѣосвѧщаашета, освѧщашета, освѧщааста, освѧщастаосвѧщаашете, освѧщашете, освѧщаасте, освѧщасте
освѧтт -освѧщѫ -освѧтш св Осветя, направя нещо да стане свято тѣмже ісъ да осттъ люд своеѫ кръвїѫ. вънѣ вратъ прїѧтъ мѫкѫ Е 34а 8 днⷭ҇е стоьнц водьн. остшѧ сѧ. хоу авльшю сѧ съ славоѭ въ еръданѣ СЕ 2а 18—19 нъ егда ѹꙁьрѧтъ ѧда хъ дѣла моѣ. мене раді свѧтъ імѧ мое. ꙇ остѧтъ домъ ѣковль. ꙇ ба ꙇлва ѹбоѩтъ сѧ К 1а 12 правьднкъ же вьꙁьрѣвъ на небо глагола ... млостѭ твоѭ господ съпас мꙙ. тꙑ бо освꙙт обраꙁъ отрока свого ꙁаклана бе ꙁълобꙑ авел҄а С 232.7  отрѣшвъ го народꙿ вдѣахѫ капл҄ѫштꙙ оть н҄его крьв. капл҄ѣм ... отъ тоѧ же крьв къждо подъмъ помаꙁаахѫ своꙗ тѣлеса. вѣрѹѭште тѣмь сꙙ освꙙтт С 51.17 освѧтт сѧ Е СЕ К С Гр ἁγιάζω освꙙтт Нвб осветя ’направя да стане свято’ ОА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА