Исторически речник
опѹстѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
опѹстѣтопѹстѣѭ, опѹстѣѫ, опѹстѣѧ, опѹстѣюопѹстѣш, опѹстѣеш, опѹстѣашопѹстѣтъ, опѹстѣетъ, опѹстѣатъ, опѹстѣть, опѹстѣеть, опѹстѣать, опѹстѣт, опѹстѣет, опѹстѣатопѹстѣмъ, опѹстѣмъ, опѹстѣамъ, опѹстѣмь, опѹстѣемь, опѹстѣамь, опѹстѣм, опѹстѣем, опѹстѣам, опѹстѣмо, опѹстѣемо, опѹстѣамоопѹстѣте, опѹстѣете, опѹстѣате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
опѹстѣѭтъ, опѹстѣѫтъ, опѹстѣѧтъ, опѹстѣютъ, опѹстѣѭть, опѹстѣѫть, опѹстѣѧть, опѹстѣють, опѹстѣѭт, опѹстѣѫт, опѹстѣѧт, опѹстѣютопѹстѣвѣ, опѹстѣевѣ, опѹстѣавѣопѹстѣта, опѹстѣета, опѹстѣатаопѹстѣте, опѹстѣете, опѹстѣатеопѹстѣопѹстѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
опѹстѣмъ, опѹстѣмь, опѹстѣмопѹстѣтеопѹстѣвѣопѹстѣтаопѹстѣхъ, опѹстѣхь, опѹстѣхопѹстѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
опѹстѣопѹстѣхомъ, опѹстѣхомь, опѹстѣхом, опѹстѣхмꙑопѹстѣстеопѹстѣшѧ, опѹстѣшѫ, опѹстѣша, опѹстѣше, опѹстѣхѫопѹстѣховѣопѹстѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
опѹстѣстеопѹстѣахъ, опѹстѣхъ, опѹстѣахь, опѹстѣхь, опѹстѣах, опѹстѣхопѹстѣаше, опѹстѣшеопѹстѣаше, опѹстѣшеопѹстѣахомъ, опѹстѣхомъ, опѹстѣахомь, опѹстѣхомь, опѹстѣахом, опѹстѣхомопѹстѣашете, опѹстѣшете, опѹстѣасте, опѹстѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
опѹстѣахѫ, опѹстѣхѫ, опѹстѣахѹ, опѹстѣхѹопѹстѣаховѣ, опѹстѣховѣопѹстѣашета, опѹстѣшета, опѹстѣаста, опѹстѣстаопѹстѣашете, опѹстѣшете, опѹстѣасте, опѹстѣсте
опѹстѣт -опѹстѣѭ -опѹстѣш св 1. Западна, замра опѹстѣ бо вьсе ьстьно ждовьско. ꙁа хоѹбство.  жвѫштї въ градѣ  въ црькв анг҄ел. отдошꙙ отътѫдѹ С 485.25 2. Изчезна, престана да съществувам въ шестꙑ мѣсꙙцъ. посъланъ бꙑстъ агг҄елъ гаурлъ къ дѣвц. сцꙙ ꙁаповѣд прмъ. прд ѹбо рее ѡ агг҄еле. слѹга бѫд страшьнѹѹмѹ танѹ ... влъкъ мо вьсптан сьнѣдатъ. опѹстѣ раю жтелнъ С 247.20 Изч С Гр ἐρημόομαι ἔρημός εἰμι Нвб опустея ОА ВА АК НГер ЕтМл БТР АР ДА