Исторически речник
опражнꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
опражнꙗтопражнꙗѭ, опражнѣѭ, опражнꙗѫ, опражнѣѫ, опражнꙗѧ, опражнѣѧ, опражнꙗю, опражнѣю, опражнѧю, опражнаѫ, опражнаѧопражнꙗш, опражнꙗеш, опражнѣш, опражнѣеш, опражнѣаш, опражнѧеш, опражнаешопражнꙗтъ, опражнꙗетъ, опражнѣтъ, опражнѣетъ, опражнѣатъ, опражнꙗть, опражнꙗеть, опражнѣть, опражнѣеть, опражнѣать, опражнꙗт, опражнꙗет, опражнѣт, опражнѣет, опражнѣат, опражнѧетъ, опражнѧеть, опражнѧет, опражнаетъ, опражнаеть, опражнаетопражнꙗмъ, опражнꙗемъ, опражнѣмъ, опражнѣемъ, опражнѣамъ, опражнꙗмь, опражнꙗемь, опражнѣмь, опражнѣемь, опражнѣамь, опражнꙗм, опражнꙗем, опражнѣм, опражнѣем, опражнѣам, опражнꙗмо, опражнꙗемо, опражнѣмо, опражнѣемо, опражнѣамо, опражнѧемъ, опражнѧемь, опражнѧем, опражнаемъ, опражнаемь, опражнаем, опражнаемоопражнꙗте, опражнꙗете, опражнѣте, опражнѣете, опражнѣате, опражнѧете, опражнаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
опражнꙗѭтъ, опражнѣѭтъ, опражнѣѫтъ, опражнꙗѫтъ, опражнѣѧтъ, опражнꙗѧтъ, опражнѣютъ, опражнꙗютъ, опражнꙗѭть, опражнѣѭть, опражнѣѫть, опражнꙗѫть, опражнѣѧть, опражнꙗѧть, опражнѣють, опражнꙗють, опражнꙗѭт, опражнѣѭт, опражнѣѫт, опражнꙗѫт, опражнѣѧт, опражнꙗѧт, опражнѣют, опражнꙗют, опражнѧютъ, опражнѧють, опражнѧют, опражнаѫтъ, опражнаѧтъ, опражнаѫть, опражнаѧть, опражнаѫт, опражнаѧтопражнꙗвѣ, опражнꙗевѣ, опражнѣвѣ, опражнѣевѣ, опражнѣавѣ, опражнѧевѣопражнꙗта, опражнꙗета, опражнѣта, опражнѣета, опражнѣата, опражнѧетаопражнꙗте, опражнꙗете, опражнѣте, опражнѣете, опражнѣате, опражнѧетеопражнꙗ, опражнѣ, опражнѧ, опражнаопражнꙗ, опражнѣ, опражнѧ, опражна
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
опражнꙗмъ, опражнѣмъ, опражнꙗмь, опражнѣмь, опражнꙗм, опражнѣм, опражнѧмъ, опражнѧмь, опражнѧм, опражнамъ, опражнамь, опражнамопражнꙗте, опражнѣте, опражнѧте, опражнатеопражнꙗвѣ, опражнѣвѣ, опражнѧвѣ, опражнавѣопражнꙗта, опражнѣта, опражнѧта, опражнатаопражнꙗхъ, опражнѣхъ, опражнꙗхь, опражнѣхь, опражнꙗх, опражнѣх, опражнѧхъ, опражнѧхь, опражнѧх, опражнахъ, опражнахь, опражнахопражнꙗ, опражнѣ, опражнѧ, опражна
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
опражнꙗ, опражнѣ, опражнѧ, опражнаопражнꙗхомъ, опражнѣхомъ, опражнꙗхомь, опражнѣхомь, опражнꙗхом, опражнѣхом, опражнꙗхмꙑ, опражнѣхмꙑ, опражнѧхомъ, опражнѧхомь, опражнѧхом, опражнахомъ, опражнахомь, опражнахом, опражнахмꙑопражнꙗсте, опражнѣсте, опражнѧсте, опражнастеопражнꙗшѧ, опражнашѧ, опражнѣшѧ, опражнꙗшѫ, опражнашѫ, опражнѣшѫ, опражнꙗша, опражнѣша, опражнꙗше, опражнаше, опражнѣше, опражнꙗхѫ, опражнѣхѫ, опражнахѫ, опражнѧшаопражнꙗховѣ, опражнѣховѣ, опражнѧховѣ, опражнаховѣопражнꙗста, опражнѣста, опражнѧста, опражнаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
опражнꙗсте, опражнѣсте, опражнѧсте, опражнастеопражнꙗахъ, опражнꙗхъ, опражнꙗах, опражнаахъ, опражнахъ, опражнаахь, опражнахь, опражнꙗхь, опражнꙗх, опражнаах, опражнѧхъ, опражнѧхь, опражнѧхопражнꙗаше, опражнꙗше, опражнааше, опражнаше, опражнѧшеопражнꙗаше, опражнꙗше, опражнааше, опражнаше, опражнѧшеопражнꙗахомъ, опражнꙗхомъ, опражнаахомъ, опражнахомъ, опражнꙗахомь, опражнꙗхомь, опражнаахомь, опражнахомь, опражнꙗахом, опражнꙗхом, опражнаахом, опражнахом, опражнѧхомъ, опражнѧхомь, опражнѧхомопражнꙗашете, опражнꙗшете, опражнꙗасте, опражнꙗсте, опражнаашете, опражнашете, опражнаасте, опражнасте, опражнѧшете, опражнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
опражнꙗахѫ, опражнꙗхѫ, опражнꙗахѹ, опражнꙗхѹ, опражнаахѫ, опражнахѫ, опражнаахѹ, опражнахѹ, опражнѧхѹопражнꙗаховѣ, опражнꙗховѣ, опражнааховѣ, опражнаховѣ, опражнѧховѣопражнꙗашета, опражнꙗшета, опражнꙗаста, опражнꙗста, опражнѧшета, опражнѧста, опражнаашета, опражнашета, опражнааста, опражнастаопражнꙗашете, опражнꙗшете, опражнꙗасте, опражнꙗсте, опражнѧшете, опражнѧсте, опражнаашете, опражнашете, опражнаасте, опражнасте
опражнꙗт -опражнꙗѭ -опражнꙗш несв Изтощавам, лишавам от жизнени сокове рее же къ внарев. се третее лѣто прхождѫ штѧ плода на смоковьнц се  не обрѣтаѭ. посѣц ѭ въскѫѭ  ꙁемлѭ опражнѣатъ М Лк 13.7 З Изч М З Гр καταργέω опражнѣт Нвб Ø