Исторически речник
опалꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
опалꙗтопалꙗѭ, опалѣѭ, опалꙗѫ, опалѣѫ, опалꙗѧ, опалѣѧ, опалꙗю, опалѣю, опалѧю, опалаѫ, опалаѧопалꙗш, опалꙗеш, опалѣш, опалѣеш, опалѣаш, опалѧеш, опалаешопалꙗтъ, опалꙗетъ, опалѣтъ, опалѣетъ, опалѣатъ, опалꙗть, опалꙗеть, опалѣть, опалѣеть, опалѣать, опалꙗт, опалꙗет, опалѣт, опалѣет, опалѣат, опалѧетъ, опалѧеть, опалѧет, опалаетъ, опалаеть, опалаетопалꙗмъ, опалꙗемъ, опалѣмъ, опалѣемъ, опалѣамъ, опалꙗмь, опалꙗемь, опалѣмь, опалѣемь, опалѣамь, опалꙗм, опалꙗем, опалѣм, опалѣем, опалѣам, опалꙗмо, опалꙗемо, опалѣмо, опалѣемо, опалѣамо, опалѧемъ, опалѧемь, опалѧем, опалаемъ, опалаемь, опалаем, опалаемоопалꙗте, опалꙗете, опалѣте, опалѣете, опалѣате, опалѧете, опалаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
опалꙗѭтъ, опалѣѭтъ, опалѣѫтъ, опалꙗѫтъ, опалѣѧтъ, опалꙗѧтъ, опалѣютъ, опалꙗютъ, опалꙗѭть, опалѣѭть, опалѣѫть, опалꙗѫть, опалѣѧть, опалꙗѧть, опалѣють, опалꙗють, опалꙗѭт, опалѣѭт, опалѣѫт, опалꙗѫт, опалѣѧт, опалꙗѧт, опалѣют, опалꙗют, опалѧютъ, опалѧють, опалѧют, опалаѫтъ, опалаѧтъ, опалаѫть, опалаѧть, опалаѫт, опалаѧтопалꙗвѣ, опалꙗевѣ, опалѣвѣ, опалѣевѣ, опалѣавѣ, опалѧевѣопалꙗта, опалꙗета, опалѣта, опалѣета, опалѣата, опалѧетаопалꙗте, опалꙗете, опалѣте, опалѣете, опалѣате, опалѧетеопалꙗ, опалѣ, опалѧ, опалаопалꙗ, опалѣ, опалѧ, опала
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
опалꙗмъ, опалѣмъ, опалꙗмь, опалѣмь, опалꙗм, опалѣм, опалѧмъ, опалѧмь, опалѧм, опаламъ, опаламь, опаламопалꙗте, опалѣте, опалѧте, опалатеопалꙗвѣ, опалѣвѣ, опалѧвѣ, опалавѣопалꙗта, опалѣта, опалѧта, опалатаопалꙗхъ, опалѣхъ, опалꙗхь, опалѣхь, опалꙗх, опалѣх, опалѧхъ, опалѧхь, опалѧх, опалахъ, опалахь, опалахопалꙗ, опалѣ, опалѧ, опала
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
опалꙗ, опалѣ, опалѧ, опалаопалꙗхомъ, опалѣхомъ, опалꙗхомь, опалѣхомь, опалꙗхом, опалѣхом, опалꙗхмꙑ, опалѣхмꙑ, опалѧхомъ, опалѧхомь, опалѧхом, опалахомъ, опалахомь, опалахом, опалахмꙑопалꙗсте, опалѣсте, опалѧсте, опаластеопалꙗшѧ, опалашѧ, опалѣшѧ, опалꙗшѫ, опалашѫ, опалѣшѫ, опалꙗша, опалѣша, опалꙗше, опалаше, опалѣше, опалꙗхѫ, опалѣхѫ, опалахѫ, опалѧшаопалꙗховѣ, опалѣховѣ, опалѧховѣ, опалаховѣопалꙗста, опалѣста, опалѧста, опаласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
опалꙗсте, опалѣсте, опалѧсте, опаластеопалꙗахъ, опалꙗхъ, опалꙗах, опалаахъ, опалахъ, опалаахь, опалахь, опалꙗхь, опалꙗх, опалаах, опалѧхъ, опалѧхь, опалѧхопалꙗаше, опалꙗше, опалааше, опалаше, опалѧшеопалꙗаше, опалꙗше, опалааше, опалаше, опалѧшеопалꙗахомъ, опалꙗхомъ, опалаахомъ, опалахомъ, опалꙗахомь, опалꙗхомь, опалаахомь, опалахомь, опалꙗахом, опалꙗхом, опалаахом, опалахом, опалѧхомъ, опалѧхомь, опалѧхомопалꙗашете, опалꙗшете, опалꙗасте, опалꙗсте, опалаашете, опалашете, опалаасте, опаласте, опалѧшете, опалѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
опалꙗахѫ, опалꙗхѫ, опалꙗахѹ, опалꙗхѹ, опалаахѫ, опалахѫ, опалаахѹ, опалахѹ, опалѧхѹопалꙗаховѣ, опалꙗховѣ, опалааховѣ, опалаховѣ, опалѧховѣопалꙗашета, опалꙗшета, опалꙗаста, опалꙗста, опалѧшета, опалѧста, опалаашета, опалашета, опалааста, опаластаопалꙗашете, опалꙗшете, опалꙗасте, опалꙗсте, опалѧшете, опалѧсте, опалаашете, опалашете, опалаасте, опаласте
опалꙗт -опалꙗѭ -опалꙗеш несв Изгарям, обгарям ѹлꙗн же вдꙙшт свого брата огн҄емъ опалꙗема. въꙁъп глагол҄ѫшт. аурлꙗне мѫтелю ... ꙿто брата мого ꙁьлѣ мѫш С 13.7 стꙑ же паулъ отъвѣштавъ рее ... нкꙿтоже бо можааше свома ома ба бесплътъна вдѣт. огн҄ь бо стъ опалꙗѧ бъ.  нкꙿтоже отъ ловѣкъ ба вдѣвъ жвъ бѫдетъ С 11.2 Образно. ставъ же алеѯандръ посрѣдѹ пештьнцꙙ рее. свꙙтъ с боже ... вьса т покорена сѫтъ.  лѹꙙ пламенънꙑѧ. ѧже въшествꙗ твохъ вонъ не сътр҄ьпѣвъшꙙ. страшнааго  трепетънааго повелꙗнꙗ твого. ѹвꙙнѫшꙙ о мьнѣ. опал҄ѣѭтъ же беꙁакон҄ьнааго  неьствааго раꙁѹмъ С 164.19—20 Изч С Гр καταφλέγω καταναλίσκω опалѣт Нвб опалям диал НТ ЕтМл БТР РРОДД опалвам ОА НГер БТР АР РРОДД ДА опалявам диал ВА НТ опалювам диал ЕтМл ДА Срв Опаленик МИ СНМБ