Исторически речник
онѣмѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
онѣмѣтонѣмѣѭ, онѣмѣѫ, онѣмѣѧ, онѣмѣюонѣмѣш, онѣмѣешонѣмѣтъ, онѣмѣетъ, онѣмѣть, онѣмѣеть, онѣмѣт, онѣмѣетонѣмѣмъ, онѣмѣемъ, онѣмѣмь, онѣмѣемь, онѣмѣм, онѣмѣем, онѣмѣмо, онѣмѣемоонѣмѣте, онѣмѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
онѣмѣѭтъ, онѣмѣѫтъ, онѣмѣѧтъ, онѣмѣютъ, онѣмѣѭть, онѣмѣѫть, онѣмѣѧть, онѣмѣють, онѣмѣѭт, онѣмѣѫт, онѣмѣѧт, онѣмѣютонѣмѣвѣ, онѣмѣевѣонѣмѣта, онѣмѣетаонѣмѣте, онѣмѣетеонѣмѣонѣмѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
онѣмѣмъ, онѣмѣмь, онѣмѣмонѣмѣтеонѣмѣвѣонѣмѣтаонѣмѣхъ, онѣмѣхь, онѣмѣхонѣмѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
онѣмѣонѣмѣхомъ, онѣмѣхомь, онѣмѣхом, онѣмѣхмꙑонѣмѣстеонѣмѣшѧ, онѣмѣшѫ, онѣмѣша, онѣмѣше, онѣмѣхѫонѣмѣховѣонѣмѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
онѣмѣстеонѣмѣахъ, онѣмѣхъ, онѣмѣахь, онѣмѣхь, онѣмѣах, онѣмѣхонѣмѣаше, онѣмѣшеонѣмѣаше, онѣмѣшеонѣмѣахомъ, онѣмѣхомъ, онѣмѣахомь, онѣмѣхомь, онѣмѣахом, онѣмѣхомонѣмѣашете, онѣмѣшете, онѣмѣасте, онѣмѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
онѣмѣахѫ, онѣмѣхѫ, онѣмѣахѹ, онѣмѣхѹонѣмѣаховѣ, онѣмѣховѣонѣмѣашета, онѣмѣшета, онѣмѣаста, онѣмѣстаонѣмѣашете, онѣмѣшете, онѣмѣасте, онѣмѣсте
онѣмѣт -онѣмѣѭ -онѣмѣш св 1. Замълча, занемея онѣмѣхъ  съмѣрхъ сѩ і ѹмлъахъ отъ благъ. ї болѣꙁнъ моѣ обнов сѩ СП 38.3 онѣмѣхъ ї не отврѣсъ ѹстъ моіхъ ѣко тꙑ створ. ѡтꙑмі отъ мне ранꙑ твоѩ. отъ крѣпості бо рѫкꙑ твоеѩ ... аꙁъ сконъахъ сѩ СП 38.10 слꙑшавъше же то вльсв. онѣмѣшꙙ на много врѣмꙙ словесемъ го ѹдꙙште сꙙ С 266.22 2. Прич. мин. деят. като прил. онѣмѣвъ Онемял, загубил способността си да говори моⷧ҇ наⷣ҇ всⷨ҇ѣ ѡнѣмѣвъшеⷨ҇.  наⷣ҇ болеⷨ҇ нѣмоглѭщемь. ꙇ наⷣ҇ лопотвомь дхомь СЕ 43а 9 Изч СП СЕ С Гр κωφόομαι φιμόομαι ѡнѣмѣт Нвб онемея ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР