Исторически речник
онъ  
онъ -она -оно местоим I. лич местоим Той, тя, то юде же скаахѫ его въ праꙁдьнкъ.  глаахѫ къде естъ онъ М Йо 7.11 З А отъвѣшта онъ  рее. лвкъ нарцаемꙑ с. брьнье сътвор.  помаꙁа о мо М Йо 9.11 З А она же наваждена матерѭ своеѭ. даждь м рее сьде. на мсѣ главѫ оана крсттелѣ М Мт 14.8 З ꙇ въпрос ѩ колко мате хлѣбъ. он же рѣшѧ седмь М Мк 8.5 З она же абе оставьша мрѣжѧ. по немь ꙇдосте З Мт 4.20А, СК ꙇ се съ сърѣте  глѧ радѹта сѧ. онѣ же прстѫпьш ѩсте сѧ ꙁа ноѕѣ его.  поклонсте сѧ емѹ М Мт 28.9 З А СК онъ же рее мъ. аште не вждѫ на рѫкѹ его ѣꙁвꙑ гвоꙁденꙑѩ не мѫ вѣдꙑ М Йо 20.25А, О ꙇс же рее о съмрът его. он же мьнѣшѧ ѣко о ѹсъпен съна глетъ М Йо 11.13 З А СК Н оні же рѣшѧ. хоштеші лі. да шедъше въꙁберемъ ѩ А Мт 13.28 У бъ жветъ въ немъ.  онъ въ бѕѣ Е 37а 10 ꙁане ѣже тꙑ съвръші оні раꙁдрѹшішѩ СП 10.3 ꙇ гла емѹ дрѹже. како вьнде сѣмо. не мꙑ одѣнѣ браьнааго. онъ же ѹмⷧъа СЕ 106b 18 онъ же тебе раді. не ослабілъ естъ ꙇ ѹмьрѣт. а тꙑ гнѣва своемѹ братрѹ. не можеші отъпѹстті К 8b 35 відѣ лі ѹенікꙑ. відѣ лі ѹеніка. онъ о прѣданьі. тъштааше сѧ. а сі о слѹжъбѣ К 6а 8 онъ же блꙁъ го жрътвѫ сътворвъ. скааше тѣм (!) васлска С 17.9 она же отьвѣшта (!) свѣтъ стъ слажде С 25.23 нъ он обае срамьꙗѭтъ сꙙ глаголат С 402.23 онѣмꙿ же штѫштеїмъ мѣнꙗ. кононъ тъштааше сꙙ ѹготовті мъ трепеꙁѫ С 38.15 она же дѫшта благословьꙗста бога С 5.15 тако  тꙑ въꙁлѣꙁъ въ водѫ.  обраꙁъмь етеромь въ водѣ погребенъ. ꙗко же  онъ въ камене Х IВб 12  онъ ѿвр(...)етъ лце свое ѿ н(...) Р V 4.19 II. показ местоим Онзи, онази, онова 1. Самостоятелна употреба глѭ вамъ. сънде сь оправъданъ въ домъ сво. пае оного. ѣко вьсѣкъ въꙁносѧ сѧ съмѣртъ сѧ.  съмѣрѣѩ сѧ въꙁнесетъ сѧ М Лк 18.14 З А СК събрашѧ сѧ архере  фарсе. къ платѹ глѭште г помѣнѫхомъ ѣко льстецъ онъ рее. еште сꙑ жвъ. по трехъ дьнехъ въстанѫ М Мт 27.63 З А нъ горе вамъ фарсѣемъ ѣко десѧтнѫ даате отъ мѧтꙑ  пганъ  вьсѣкого ꙁелѣ. ꙇ ммо ходте сѫдъ. ꙇ любъвъ бжѭ. с же подобааше сътворт  онѣхъ не оставлѣт М Лк 11.42 З глѭ вамъ ... вьс такожде погꙑблете. л он осмь на десѧте на нѧже паде стлъпъ слѹамъскъ. ꙇ поб ѩ. мьнте л ѣко т длъжьнѣше бѣшѧ. пае вьсѣхъ лкъ жвѫштхъ въ ерлмѣ М Лк 13.4 З ѣко ѣша въ рѫцѣ гні. віна нерастворена їсплънь раствореніѣ. ї ѹклоні отъ сеѩ въ онѫ СП 74.9 понеже порѫаеш сѧ по дшѧ людьскꙑѩ. то вь грѣсѣ оного ѹмьреш СЕ 82а 22 аште не отъпѹстші врагѹ твоемѹ. не того ес.і обідѣлъ. нъ самъ се.е. ономѹ б. мъногашт на семь жіті пакость творілъ есі К 9а 8 рее ... аꙁъ отъсел не мамъ въкѹст брашꙿна ꙁемнааго. нъ ождаѭ оноѧ пштꙙ вькѹст. гоже око не вдѣ н ѹхо слꙑша С 154.9 къ тѣмъ мꙑсль с простьретъ. ꙗко бꙑт такомѹ. тѣлесемь на томь мѣстѣ. а мꙑслѭ на ономь. ждеже слово повѣстѭ наꙁнамена дѣло С 343.12 рее же мъ. дѣте на дѣло есе онꙑ н҄вꙑ протвѫ не копанꙑ остаѭтъ. да дѣте копате  потрѣбте С 37.22 помолте сѧ емѹ ꙁа мѧ окаанааго. да прдетъ на мѧ стаѣ его благодѣⷮ҇. вашм мⷧ҇вам.  спетъ м дшѫ въ годнѫ онѫ. страшꙿнѫѭ  велкѫѭ Р II 1.33 2. При съществителни със запазена деиктична функция [обикновено в постпозиция] падъ же подрѹгъ онъ молѣше і гл СК Мт 18.29 падъ же рабъ онъ кланꙗше с емѹ. гл СК Мт 18.26 премъ же онъ хлѣбъ. ꙇꙁде абе М Йо 13.30 З с стъ кръвь ѧже дѣл҄ьма тократь стꙑдъкꙑѧ сьвѣтꙑ онꙑ творааше. сь ѫродьнꙑм фарсе С 419.24 дьньсь добро стъ врѣмꙙ пакꙑ решт. пророьскꙑ онъ гласъ. кде т сьмрьт жꙙло кде т аде побѣда С 487.5 въ врѣмѧ оно и въ оно врѣмѧ ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ, τῷ καιρῷ ἐκείνῳ По онова време [въвеждаща формула към евангелските четения] въ врмѧ оно ѹслꙑшавъ родъ тетрархъ слѹхъ свъ. ꙇ рее отрокомъ свомъ. сь естъ оанъ кръсттель М Мт 14.1 З въ онⷡ҇. бꙑⷭ҇ прібліжіті сѧ сѹ въ еріхѫ А Лк 18.35 въ оⷩ҇. шед съ. ѿ прѣдѣлъ тѵрескъ  сдонескъ. пріде на море галілеско А Мк 7.31 СК Б въ оноⷡ. бѣ етеръ болѧ лаꙁаръ. ѡтъ віаніѩ А Йо 11.1 СК Н въ оноⷡ. бракꙑ бꙑшѧ въ кана галіле.  бѣ маті сва тѹ А Йо 2.1 въ оⷩ҇. послѣдовааше сві народъ мъногь А Мк 5.24 СК У въ оⷩ҇ врѣмѧ съвѣтъ сътворшѧ Е 33а 7 въ оⷩ҇ врѣⷨ҇ въꙁвеⷣ҇ съ о сво. на ѹенкꙑ своѩ СЕ 10а 20 въ онъ дьнь τῇ ἐχομένῃ Вдругиден  рее мъ ... обае подобаатъ м дьнесь  ютрѣ.  въ онъ день т. ѣко не въꙁможъно естъ пркѹ погꙑбнѫт кромѣ ерсма М Лк 13.33 въ [об] онъ полъ a) πέραν На другата [отвъдната] страна [бряг] на нещо; отвъд егда съконьа съ словеса с. прѣіде отъ галлеѩ. ꙇ прде въ прѣдѣлꙑ юдескꙑ. об онъ полъ оръдана М Мт 19.1 ЗI въ ѹтрѣ дьнь народъ же стоѣаше об онъ полъ морѣ. вдѣвъ ѣко кораблѣ ного не бѣ тѹ. тъкъмо еднъ тъ М Йо 6.22 З А b) ἀντιπέρα Срещу, на отсрещната страна ꙇ прѣѣдѫ на ꙁемл҄ѭ гадарнъскѫ(ѭ). ѣже естъ об онъ полъ галлѣѩ ꙇшедъшю же емѹ на ꙁемлѭ. сърѣте  мѫжъ еднъ отъ града М Лк 8.26 З въ онꙑ дьн ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις В онези дни, по онова време въ он дн. въ атн (.....) жвѫщѹ павлѹ  сл(ѣ) (......) мое. раꙁ(д)ражаше с(ѧ) Е 39б 9 на ономь полѹ εἰς τὸ πέραν, πέραν На другата страна [бряг], насреща, отвъд ꙇ абе ѹбѣд ѹенкꙑ своѩ вънт въ корабь. ꙇ варт  на ономъ полѹ къ вдъсадѣ. доньдеже самь отъпѹсттъ народꙑ М Мк 6.45 З.Срв. Мт 14.22 М З А СК да съконьаатъ сѧ. рееное ꙇсаꙇемъ пророкомь глѭштем ... ꙁемл҄ѣ ꙁавѵлон҄ѣ. ꙁемл҄ѣ невъфꙿталмл҄ѣ. пѫть морѣ на ономь полѹ ꙇорꙿда(...) галлеѣ ѩꙁꙑкомъ З Мт 4.16 на онъ полъ εἰς τὸ πέραν, πέραν На другата, отвъдната страна [бряг] на нещо; отвъд ѹꙁьрѣ же ссъ мьногꙑ народꙑ окръсть себе. повелѣ т на онъ полъ М Мт 8.18 З А по схъ де съ на онъ полъ морѣ галлѣѩ таверьѣдъскꙑ М Йо 6.1 З на онѫ странѫ εἰς τὸ πέραν, πέραν На другата страна, на отвъдния бряг, отвъд вовода рее ... дѣмъ на онѫ странѫ къ антнопол҄ь. да тѹ ѹвѣс ꙗко сѫтъ стньн боꙁ С 150.5 днъ же отъ н҄хъ корабь не могꙑ прблжт сꙙ къ воводнѹ корабью. обрат сꙙ на онѫ странѫ С 151.17—18 свꙙтꙑ ... рее мъ ... не матъ прѣт на онѫ странѫ. доньжде прѣжде сповѣстъ мꙙ га мого їс хса С 151.30 он же ... н ... дрѹꙃ οἱ δέ ... καὶ ἄλλοι ... ἄλλοι δέ Едни ... други ... трети он же отъвѣшташѧ. ов оана крсттелѣ. ꙇ н лѭ. а дрѹѕ едного отъ пркъ М Мк 8.28 З А по ономѹ полѹ πέραν През отвъдната страна, бряг ꙇ отъ тѫдѹ въставъ прде въ прѣдѣлꙑ юдескꙑ. по ономѹ полѹ оръдана М Мк 10.1 З съ оного полѹ πέραν Изотвъд ꙇ мъногъ народъ отъ галлеѩ по немь де. ꙇ отъ юдеѩ. ꙇ отъ лма. ꙇ отъ дѹмѣѩ. ꙇ съ оного полѹ оръдана М Мк 3.8 З.Срв. Мт 4.25 З сь ... а онъ ὁ μέν ... ὁ δέ Този ... онзи; единият ... другият с бо мол сꙙ. а онъ молтвѫ отъ молꙙштаго сꙙ прѧ С 303.15 М З А СК Б ЗП О Н У Е СП СС СЕ ТФ К С Р Х Гр ἐκεῖνος αὐτός οὗτος τό ὁ μέν ὁ δέ ἕτερος κἀκεῖνος ѡнъ Нвб он, она, оно, они остар диал ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв оня, оная, онова, онези, ония