Исторически речник
омꙑват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
омꙑватомꙑваѭ, омꙑваѫ, омꙑваѧ, омꙑваюомꙑваш, омꙑваеш, омꙑваашомꙑватъ, омꙑваетъ, омꙑваатъ, омꙑвать, омꙑваеть, омꙑваать, омꙑват, омꙑвает, омꙑваатомꙑвамъ, омꙑваемъ, омꙑваамъ, омꙑвамь, омꙑваемь, омꙑваамь, омꙑвам, омꙑваем, омꙑваам, омꙑвамо, омꙑваемо, омꙑваамоомꙑвате, омꙑваете, омꙑваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
омꙑваѭтъ, омꙑваѫтъ, омꙑваѧтъ, омꙑваютъ, омꙑваѭть, омꙑваѫть, омꙑваѧть, омꙑвають, омꙑваѭт, омꙑваѫт, омꙑваѧт, омꙑваютомꙑвавѣ, омꙑваевѣ, омꙑваавѣомꙑвата, омꙑваета, омꙑваатаомꙑвате, омꙑваете, омꙑваатеомꙑваомꙑва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
омꙑвамъ, омꙑвамь, омꙑвамомꙑватеомꙑвавѣомꙑватаомꙑвахъ, омꙑвахь, омꙑвахомꙑва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
омꙑваомꙑвахомъ, омꙑвахомь, омꙑвахом, омꙑвахмꙑомꙑвастеомꙑвашѧ, омꙑвашѫ, омꙑваша, омꙑваше, омꙑвахѫомꙑваховѣомꙑваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
омꙑвастеомꙑваахъ, омꙑвахъ, омꙑваахь, омꙑвахь, омꙑваах, омꙑвахомꙑвааше, омꙑвашеомꙑвааше, омꙑвашеомꙑваахомъ, омꙑвахомъ, омꙑваахомь, омꙑвахомь, омꙑваахом, омꙑвахомомꙑваашете, омꙑвашете, омꙑваасте, омꙑвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
омꙑваахѫ, омꙑвахѫ, омꙑваахѹ, омꙑвахѹомꙑвааховѣ, омꙑваховѣомꙑваашета, омꙑвашета, омꙑвааста, омꙑвастаомꙑваашете, омꙑвашете, омꙑваасте, омꙑвасте
омꙑват -омꙑваѭ -омꙑваш несв Мия, умивам, измивам по ъто ѹенц тво прѣстѫпаѭтъ прѣдаанѣ старецъ. не омꙑваѭтъ бо рѫкъ свохъ егда хлѣбъ ѣдѧтъ М Мт 15.2 З воле ѹбо  водоѭ омꙑваш тѣло бж. ꙁмꙑвъшаго вьсꙙ  оцѣштен давъша С 457.9—10 лѣпо бо бѣ мъ враѹ пршъдъшѹ.  ѹ н҄хъ сѫштѹ прѧт го.  рѣкꙑ мъ цѣл҄енꙗ пролваѭштѹ. ѹдобь  беꙁ брашъна. отъ омꙑваѭштааго хъ С 333.26 Изч М З С Гр νίπτω καταπλύνω Нвб омивам [се] ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА