Исторически речник
омрьтвѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
омрьтвѣтомрьтвѣѭ, омрьтвѣѫ, омрьтвѣѧ, омрьтвѣюомрьтвѣш, омрьтвѣешомрьтвѣтъ, омрьтвѣетъ, омрьтвѣть, омрьтвѣеть, омрьтвѣт, омрьтвѣетомрьтвѣмъ, омрьтвѣемъ, омрьтвѣмь, омрьтвѣемь, омрьтвѣм, омрьтвѣем, омрьтвѣмо, омрьтвѣемоомрьтвѣте, омрьтвѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
омрьтвѣѭтъ, омрьтвѣѫтъ, омрьтвѣѧтъ, омрьтвѣютъ, омрьтвѣѭть, омрьтвѣѫть, омрьтвѣѧть, омрьтвѣють, омрьтвѣѭт, омрьтвѣѫт, омрьтвѣѧт, омрьтвѣютомрьтвѣвѣ, омрьтвѣевѣомрьтвѣта, омрьтвѣетаомрьтвѣте, омрьтвѣетеомрьтвѣомрьтвѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
омрьтвѣмъ, омрьтвѣмь, омрьтвѣмомрьтвѣтеомрьтвѣвѣомрьтвѣтаомрьтвѣхъ, омрьтвѣхь, омрьтвѣхомрьтвѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
омрьтвѣомрьтвѣхомъ, омрьтвѣхомь, омрьтвѣхом, омрьтвѣхмꙑомрьтвѣстеомрьтвѣшѧ, омрьтвѣшѫ, омрьтвѣша, омрьтвѣше, омрьтвѣхѫомрьтвѣховѣомрьтвѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
омрьтвѣстеомрьтвѣахъ, омрьтвѣхъ, омрьтвѣахь, омрьтвѣхь, омрьтвѣах, омрьтвѣхомрьтвѣаше, омрьтвѣшеомрьтвѣаше, омрьтвѣшеомрьтвѣахомъ, омрьтвѣхомъ, омрьтвѣахомь, омрьтвѣхомь, омрьтвѣахом, омрьтвѣхомомрьтвѣашете, омрьтвѣшете, омрьтвѣасте, омрьтвѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
омрьтвѣахѫ, омрьтвѣхѫ, омрьтвѣахѹ, омрьтвѣхѹомрьтвѣаховѣ, омрьтвѣховѣомрьтвѣашета, омрьтвѣшета, омрьтвѣаста, омрьтвѣстаомрьтвѣашете, омрьтвѣшете, омрьтвѣасте, омрьтвѣсте
омрьтвѣт -омрьтвѣѭ -омрьтвѣш св Замра, примра, вцепеня се повелѣно бо мъ бѣ. да овꙑ пешт сѫште въ манастꙑр въжегъше. дрѹꙁ же на раꙁбонкꙑ ѹстръмвъшꙙ сꙙ ѹстрашшꙙ. ꙗкоже омрьтвѣт мъ  меꙙ ѹпꙋстт С 39.3 Прич. мин. деят. като прил. омрьтвѣвъ νενεκρωμένος Примрял, вцепенен ꙁаѹтра. гда топлꙑ ꙁарꙙ божьства прострѣ.  омрьтвѣвъшꙙ дꙗволомъ дѹшꙙ растоп. нѣстъ же ѹкрꙑтъ топлотꙑ го С 348.26 Изч С Гр νεκρόομαι Нвб Срв умрътвя диал ДА умъртвя ОА ВА БТР