Исторически речник
омрькнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
омрькнѫтомрькнѫ, омрькнѹомрькнешꙑомрькнетъ, омрькнеть, омрькнетомрькнемъ, омрькнемь, омрькнемомрькнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
омрькнѫтъ, омрькнѹтъ, омрькнѫть, омрькнѹть, омрькнѫт, омрькнѹтомрькневѣомрькнетаомрькнетеомрькномрькн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
омрькнѣмъ, омрькнѣмь, омрькнѣмомрькнѣтеомрькнѣвѣомрькнѣтаомрькъ, омрькохъ, омрькь, омрькохь, омрькохомрье
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
омрьеомрькомъ, омрькохомъ, омрькомь, омрькохомь, омрькохом, омрькохмꙑомрьете, омрькостеомрькѫ, омрькошѧ, омрькошѫ, омрькоша, омрькоше, омрькохѫомрьковѣ, омрькоховѣомрьета, омрькоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
омрьете, омрькосте*омрькнѣахъ*омрькнѣаше*омрькнѣаше*омрькнѣахомъ*омрькнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*омрькнѣахѫ*омрькнѣаховѣ*омрькнѣашета*омрькнѣашете
омрькнѫт -омрькнѫ -омрькнеш св 1. Помръкна, угасна сльньце свѣта съвлъкъ сꙙ облѣе сꙙ въ тъмѫ. лѹньскаа красота напрасно омрье. опона цръкъвънаа на платꙑ раꙁдъра сꙙ. дьнь вь ноштъ сꙙ прѣоблѣе С 475.15 2. Замръкна, окъснея она же рее ... посла мꙙ гѹменьꙗ донест просворѫ вь сьѭ вьсь.  въꙁвратвъш м сꙙ.  дѫшт въ манастрь. омрькохъ на мѣстѣ семь С 515.28—29 Изч С Гр ὀψίζει μοι Нвб омръкна св омръквам несв диал НТ НГер ЕтМл Срв [за]мръкна, [по]мръкна