Исторически речник
омраат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
омраатомрааѭ, омрааѫ, омрааѧ, омрааюомрааш, омрааеш, омрааашомраатъ, омрааетъ, омрааатъ, омраать, омрааеть, омрааать, омраат, омраает, омрааатомраамъ, омрааемъ, омрааамъ, омраамь, омрааемь, омрааамь, омраам, омрааем, омрааам, омраамо, омрааемо, омрааамоомраате, омрааете, омрааате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
омрааѭтъ, омрааѫтъ, омрааѧтъ, омрааютъ, омрааѭть, омрааѫть, омрааѧть, омраають, омрааѭт, омрааѫт, омрааѧт, омрааютомраавѣ, омрааевѣ, омрааавѣомраата, омрааета, омрааатаомраате, омрааете, омрааатеомрааомраа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
омраамъ, омраамь, омраамомраатеомраавѣомраатаомраахъ, омраахь, омраахомраа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
омрааомраахомъ, омраахомь, омраахом, омраахмꙑомраастеомраашѧ, омраашѫ, омрааша, омрааше, омраахѫомрааховѣомрааста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
омраастеомрааахъ, омраахъ, омрааахь, омраахь, омрааах, омраахомраааше, омраашеомраааше, омраашеомрааахомъ, омраахомъ, омрааахомь, омраахомь, омрааахом, омраахомомрааашете, омраашете, омрааасте, омраасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
омрааахѫ, омраахѫ, омрааахѹ, омраахѹомраааховѣ, омрааховѣомрааашета, омраашета, омраааста, омраастаомрааашете, омраашете, омрааасте, омраасте
омраат -омрааѭ -омрааш несв Помрачавам, покривам с мрак [образно] ръвенѣ родтеле ꙁъломъ. ꙁавдꙑ протвѧщѧѩ сѧ бжь правꙿдѣ. ѣрост ѡмрааѭщ срⷣ҇ьнѣ о СЕ 89а 15 Изч СЕ ѡмраат Нвб омрачавам несв омрача св ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА