Исторически речник
омот  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
омотомоѫ, омоѹомошомотъ, омоть, омотомомъ, омомь, омом, омомоомоте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
омоѧтъ, омоѧть, омоѧтомовѣомотаомотеомоомо
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
омомъ, омомь, омомомотеомовѣомотаомохъ, омохь, омохомо
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
омоомохомъ, омохомь, омохом, омохмꙑомостеомошѧ, омошѫ, омоша, омоше, омохѫомоховѣомоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
омостеомоаахъ, омоахъ, омоаахь, омоахь, омоаах, омоахомоааше, омоашеомоааше, омоашеомоаахомъ, омоахомъ, омоаахомь, омоахомь, омоаахом, омоахомомоаашете, омоашете, омоаасте, омоасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
омоаахѫ, омоахѫ, омоаахѹ, омоахѹомоааховѣ, омоаховѣомоаашета, омоашета, омоааста, омоастаомоаашете, омоашете, омоаасте, омоасте
омот -омоѫ -омош св 1. Намокря, наквася, навлажня ꙇ обраштъ сѧ къ женѣ рее смонѹ. вдш л сѭ женѫ. въндъ въ домъ тво. водꙑ на ноѕѣ мо не дастъ. с же слъꙁам омо ноѕѣ мо. ꙇ власꙑ свомі отьре М Лк 7.44 З А СК ꙇ тъ въꙁглашъ рее. оте аврааме помлѹ мѧ.  посъл лаꙁарѣ да омотъ конецъ пръста своего во водѣ.  ѹстѹдтъ ѩꙁкꙑ мо. ѣко страждѫ въ пламен семь М Лк 16.24 З А СК ꙁаѹтра бо рее їс ммодꙑ въ градъ въꙁалка ... въꙁалка же по пѣнамъ влънънꙑмъ ход.  ногѹ въ водѣ не омо С 344.24 2. Потопя, натопя, топна [в ястие] отъвѣшта с. тъ естъ емѹже аꙁъ омоъ хлѣбъ подамъ. ꙇ омоь хлѣбъ дастъ юдѣ смоню скаротъскѹѹмѹ М Йо 13.26 З 3. Прич. мин. деят. като същ. омоь м ед ὁ ἐμβάψας Този, който е потопил, натопил онъ же отъвѣщавъ рее. омо съ мъноѭ рѫкѫ въ солло. тъ мѧ прѣдастъ М Мт 26.23 З А СК не омоь сѧ ἄβροχος Ненамокрен, сух ꙁаклнаѭ тѧ бгомь сътворьшмъ вꙿсѣьскаа ... пробвꙑ жьꙁломь море. ꙇ люд своѩ ногам не омоьшам сѧ проведъшемъ СЕ 52b 11—12 омот сѧ М З А СК СЕ С Гр βρέχω βάπτω ἐμβάπτω ἀποπλύνω омоіт Нвб омоча ’намокря’ диал НГер ЕтМл