Исторически речник
олѣ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
олѣ, олеолѣꙗ, олеꙗ, олѣа, олеаолѣю, олею, олѣов, олеов, олѣв, олев, олѣев, олеев-олѣꙗ, олеꙗ, олѣа, олеаолѣмь, олемь, олѣомь, олеомь, олѣмъ, олемъ, олѣомъ, олеомьъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
олѣ, олеолѣю, олею----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
олѣ -ꙗ м 1. Елей, маслинено [дървено] масло тъгда ѹподобтъ сѧ цсрстве нбское десѧт дѣвъ. ѩже прімъшѧ свѣтльнкꙑ своѩ. ꙇꙁдѫ протвѹ женхѹ (....) пѧть же бѣ отъ нхъ бѹ. ꙇ пѧть мѫдръ. бѹѩ бо премъшѧ свѣтльнкꙑ своѩ. не вьꙁѧшѧ съ собоѭ олеа М Мт 25.3 З А СК  прꙁъвавъ едного когожъдо (...) длъжьнкъ господ своего. глааше пръвѹмѹ. колцѣмь длъженъ ес господнѹ моемѹ. онъ же рее сътомь мѣръ отъ олѣа М Лк 16.6 З ꙇ прстѫпь обѧꙁа стрѹпꙑ его въꙁлваѩ олѣ  вно М Лк 10.34А, СК  облѣе сѩ вь клѩтвѫ ѣко вь рꙁѫ.  вьніде ѣко вода вь ѫтробѫ его.  ѣко олѣі вь кості его СП 108.18 ꙁнамена сѩ на насъ свѣтъ ліца твоего гі. даль есі веселъе вь срдці моемъ. ѡтъ плода пьшеніцѩ  вна  олѣа своего ѹмножішѩ сѩ СП 4.8 Срв. СЕ73а 21—22 2. Елей, осветено със специален религиозен обред благовонно масло за помазване на вярващите ꙇ обраштъ сѧ къ женѣ рее смонѹ. вдш л сѭ женѫ ... олѣемь главꙑ моеѩ не помаꙁа. с же ноꙁѣ мо мроѭ помаꙁа М Лк 7.46А, СК въꙁнѣсъ іꙁбьранаеготъ (!) людеі моіхъ. ѡбрѣтъ двда раба моего. ѡлѣемь свтꙑмоімъ (!) помаꙁахъ і СП 88.21 моⷧ҇ наⷣ҇ ѡлѣемь больнааго помаꙁат СЕ 27а 2 Образно. въꙁлюблъ ес правдѫ  въꙁненавдѣ неправъдѫ. сего рад помаꙁа тѧ бъ бъ тво олѣем(ъ) радост пае прѧстънкъ твохъ Е 7а 1 Срв. СП44.8 3. Тлъстина, дебелина, угоеност гі ... ꙁбаві мѩ ѣкко (!) ніщъ і ѹбогъ есмъ аꙁъ ... колѣнѣ мо ꙁнеможете отъ поста.  плъть моѣ ꙁмѣні сѩ олѣа раді СП 108.24 М З А СК Е СП СЕ Гр ἔλαιον ѡлѣ олѣі оле Нвб олей остар ВА Срв елей, елеен прил ОА