Исторически речник
октѧбръ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
октѧбръ, октѧбрьоктѧбраоктѧбрѹ, октѧбровоктѧбръ, октѧбрьоктѧбраоктѧбромь, октѧбромъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
октѧбрѣоктѧбре----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
октѧбръ м Месец октомври мⷺца октоⷠ҇ в҃ стааⷢ҇ оца наⷲ҇го мⷱка донсіа. ареопаћіта А 122а 10 мⷺца октоⷠ҇ а҃ стааⷢ҇ апла ананѩ. еппа дамаскова.  мⷱка аретъ  дрѹжнъ его А 121b 24 Срв. СК131а 16 мⷭ҇цъ октѧбръ (реко)мꙑ лст(опадъ. матъ) дн ... л҃ а҃. дⷩ҇ъ матъ. аⷭ҇. їа. а ноⷳ҇. гї Е 38а 15 наѧтъ же (бꙑсть) градь с(ь б)(т)ола мца октовра въ к҃. коньѣ же сѧ мца В прде отъць сꙗмо въ се мѣсто (ꙁъв)ан въ мѣсѧца октѹмврѣ БН А СК Е В БН КН Гр ὀκτώβριος [вар. ὀκτώμβριος] октобръ октоврь октѹмвр октбрь Нвб октомври ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР