Исторически речник
окрот  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
окротокроѫ, окроѹокрошокротъ, окроть, окротокромъ, окромь, окром, окромоокроте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
окроѧтъ, окроѧть, окроѧтокровѣокротаокротеокроокро
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
окромъ, окромь, окромокротеокровѣокротаокрохъ, окрохь, окрохокро
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
окроокрохомъ, окрохомь, окрохом, окрохмꙑокростеокрошѧ, окрошѫ, окроша, окроше, окрохѫокроховѣокроста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
окростеокроаахъ, окроахъ, окроаахь, окроахь, окроаах, окроахокроааше, окроашеокроааше, окроашеокроаахомъ, окроахомъ, окроаахомь, окроахомь, окроаахом, окроахомокроаашете, окроашете, окроаасте, окроасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
окроаахѫ, окроахѫ, окроаахѹ, окроахѹокроааховѣ, окроаховѣокроаашета, окроашета, окроааста, окроастаокроаашете, окроашете, окроаасте, окроасте
окрот -окроѫ -окрош св Обградя плътно, обкръжа, притисна отвсякъде ꙇ ѣко прблж сѧ. вдѣвъ градъ плака сѧ о н҄емь глѧ ... ѣко прдѫтъ дьнье на тѧ. ꙇ обложѧтъ враꙁ твоі. острогъ о тебѣ. ꙇ обдѫтъ тѧ. ꙇ окроѧтъ тѧ въсѫдѹ З Лк 19.43 Изч З Гр συνέχω Нвб Срв окрочнем, окрочнувам ’стисвам между краката си кон, дърво и под., което съм възседнал’ ДА