Исторически речник
ократт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ократтокращѫ, окращѹократшократтъ, ократть, ократтократмъ, ократмь, ократм, ократмоократте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ократѧтъ, ократѧть, ократѧтократвѣократтаократтеократократ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ократмъ, ократмь, ократмократтеократвѣократтаократхъ, ократхь, ократхократ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ократократхомъ, ократхомь, ократхом, ократхмꙑократстеократшѧ, ократшѫ, ократша, ократше, ократхѫократховѣократста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ократстеокращаахъ, окращахъ, окращаахь, окращахь, окращаах, окращахокращааше, окращашеокращааше, окращашеокращаахомъ, окращахомъ, окращаахомь, окращахомь, окращаахом, окращахомокращаашете, окращашете, окращаасте, окращасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
окращаахѫ, окращахѫ, окращаахѹ, окращахѹокращааховѣ, окращаховѣокращаашета, окращашета, окращааста, окращастаокращаашете, окращашете, окращаасте, окращасте
ократт -окращѫ -ократш св Прекъсна, прекратя, съкратя гі схе бже нашъ. простерꙑ ноꙁѣ сво на распонѣ. ѹкратлъ ес вꙿсѧ пѫт неьствꙑхъ. ꙇ вꙿсѣмъ непрѣꙁнемъ. ꙇ вꙿсѣмъ недѫгомъ. ꙇ вꙿсѣмъ болѣꙁнемъ СЕ 35b 11 Изч СЕ Нвб ократим ’скъся’ диал ДА