Исторически речник
оковат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
оковатоковѫ, оковѹоковешоковетъ, оковеть, оковетоковемъ, оковемь, оковем, оковемооковете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
оковѫтъ, оковѹтъ, оковѫть, оковѹть, оковѫт, оковѹтоковевѣоковетаоковетеоковоковв
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
оковѣмъ, оковѣмь, оковѣмоковѣтеоковѣвѣоковѣтаоковахъ, оковахь, оковахокова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
оковаоковахомъ, оковахомь, оковахом, оковахмꙑоковастеоковашѧ, оковашѫ, оковаша, оковаше, оковахѫоковаховѣоковаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
оковастеоковаахъ, оковахъ, оковѣхъ, оковаахь, оковахь, оковѣхь, оковаах, оковах, оковѣхоковааше, оковаше, оковѣшеоковааше, оковаше, оковѣшеоковаахомъ, оковахомъ, оковѣхомъ, оковаахомь, оковахомь, оковѣхомь, оковаахом, оковахом, оковѣхомоковаашете, оковашете, оковѣшете, оковаасте, оковасте, оковѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
оковаахѫ, оковахѫ, оковѣхѫ, оковаахѹ, оковахѹ, оковѣхѹоковааховѣ, оковаховѣ, оковѣховѣоковаашета, оковашета, оковѣшета, оковааста, оковаста, оковѣстаоковаашете, оковашете, оковѣшете, оковаасте, оковасте, оковѣсте
оковат -оковѫ -оковеш св 1. Обкова с метал, поставя в желязна обковка [книга и под.] скнї же съвръш сѧ пръваѣ. въ неже свѣтлнкъ  трапеꙁа ...  скрнѫ ꙁавѣта. всѫдѹ ѡкованъ [!] ꙁлатомъ. въ неже стамна ꙁлата. мѧщ маннѫ Е 29а 5 2. Окова, поставя в окови някого сѣдѩщѩщѩѩ (!) вь тьмѣ і сѣні съмрътьнѣ. окованꙑ ніщетоѭ  желѣꙁомъ. ѣко прогнѣвашѩ словеса бжьѣ СП 106.10 анупатъ рее ... не мамъ тебе поштꙙдѣт ... повелѣвъ ... камꙑ велкъ въꙁложт на прьс мѹ ... желѣꙁꙑ же оковат  въсѫдѹ С 104.30 3. Прич. мин. страд. като същ. окован м мн οἱ πεπεδημένοι В християнската религия — грешник, изпратен в ада на вечни мъки гі іꙁбаві нꙑ ... да вьнідетъ прѣдъ тѩ въꙁдꙑханіе окованꙑхъ. по велью мꙑшьцѩ твоеѩ. сънабьді снꙑ ѹмръштвенꙑхъ СП 78.11 кꙿто сь стъ ꙁводꙙ отъсѫдѹ окованꙑѧ отъ вѣка. кто сь стъ раꙁдрѹшвꙑ нашѫ непобѣдмѫѭ дръжавѫ  мѫжьство С 466.24 Е СП С Гр περικαλύπτω πεδάω περιτίϑημι ѡковат Нвб окова ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА