Исторически речник
оклеветат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
оклеветатоклевещѫ, оклеветаѭ, оклеветаѫ, оклеветаѧ, оклевещѹ, оклеветаюоклевещеш, оклеветаш, оклеветаешоклевещетъ, оклеветатъ, оклеветаетъ, оклевещеть, оклеветать, оклеветаеть, оклевещет, оклеветат, оклеветаетоклевещемъ, оклеветамъ, оклеветаемъ, оклевещемь, оклеветамь, оклеветаемь, оклевещем, оклеветам, оклеветаем, оклевещемо, оклеветамо, оклеветаемооклевещете, оклеветате, оклеветаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
оклевещѫтъ, оклеветаѭтъ, оклеветаѫтъ, оклеветаѧтъ, оклевещѹтъ, оклеветаютъ, оклевещѫть, оклеветаѭть, оклеветаѫть, оклеветаѧть, оклевещѹть, оклеветають, оклевещѫт, оклеветаѭт, оклеветаѫт, оклеветаѧт, оклевещѹт, оклеветаютоклевещевѣ, оклеветавѣ, оклеветаевѣоклевещета, оклеветата, оклеветаетаоклевещете, оклеветате, оклеветаетеоклевещ, оклеветаоклевеещ, оклевета
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
оклевещмъ, оклеветамъ, оклевещѣмъ, оклевещамъ, оклевещмь, оклеветамь, оклевещѣмь, оклевещамь, оклевещм, оклеветам, оклевещѣм, оклевещамоклевещте, оклеветате, оклевещѣте, оклевещатеоклевещвѣ, оклеветавѣ, оклевещѣвѣ, оклевещавѣоклевещта, оклеветата, оклевещѣта, оклевещатаоклеветахъ, оклеветахь, оклеветахоклевета
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
оклеветаоклеветахомъ, оклеветахомь, оклеветахом, оклеветахмꙑоклеветастеоклеветашѧ, оклеветашѫ, оклеветаша, оклеветаше, оклеветахѫоклеветаховѣоклеветаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
оклеветастеоклеветаахъ, оклеветахъ, оклеветаахь, оклеветахь, оклеветаах, оклеветахоклеветааше, оклеветашеоклеветааше, оклеветашеоклеветаахомъ, оклеветахомъ, оклеветаахомь, оклеветахомь, оклеветаахом, оклеветахомоклеветаашете, оклеветашете, оклеветаасте, оклеветасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
оклеветаахѫ, оклеветахѫ, оклеветаахѹ, оклеветахѹоклеветааховѣ, оклеветаховѣоклеветаашета, оклеветашета, оклеветааста, оклеветастаоклеветаашете, оклеветашете, оклеветаасте, оклеветасте
оклеветат -оклеветаѭ -оклеветаш несв св оклевещѫ -оклевещеш 1. Клеветя, оклеветявам [някого], казвам клевета [за някого] въпрашаахѫ же  вон глште. ꙇ мꙑ ъто сътвормъ. ꙇ рее къ нмъ. нкогоже обдте н оклеветате. ꙇ дьвьльн бѫдете отрокꙑ вашм М Лк 3.14 З А СК глааше же  къ ѹенкомъ свомъ. лвкъ етеръ бѣ богатъ. ꙇже мѣаше прставьнкъ. ꙇ тъ оклеветанъ бꙑстъ къ немѹ. ѣко растааѩ мѣне его М Лк 16.1 З оклеветаѩ м ед ὁ καταλαλῶν Клеветник  пророкъ даудъ прорꙙ глаголааше. оклеветаѭштааго та блжнꙗго свого. сего ꙁгонꙗхъ. гръдомъ окомъ  несꙑтомъ срьдьцемь сь н҄мъ не ꙗдѣхъ С 305.28 2. Потискам, угнетявам, притеснявам помоѕ м гі ... пожд раба твоего въ благо. да не оклеветаѭтъ мене гръдї СП 118.122 оклеветаѭще м мн οἱ ἐνδιαβάλλοντες Тези, които притесняват, потисниците бже моі не ѹдалі сѩ отъ мене ... да постꙑдѩтъ сѩ іштеꙁнѫтъ. оклеветаѭштеі дшѫ моѭ СП 70.13 Обвиня, осъдя. се глѫ аꙁъ нꙑнѣ. да не оклеветаѭтъ етері ха глѫште по ъто не обраті. ꙇюдꙑ отъ тоѧ ꙁълобꙑ. по ъто не створі его лѹъша К 5а 30—31 Срв. С413.26 сего дѣлꙿма рее тъгда. да не оклевештеш ѹтелꙗ немошть. гда вдш ѹенка прѣдаѭште толка бо сла бѣаше ѹтелꙗ ... можааше првлѣшт  ѹенка. нь не хотѣаше нѹждеѭ сътворт добра. н бѣдоѭ првлѣшт къ себѣ С 408.18 Изч М З А СК СП К С Гр συκοφαντέω διαϑλίβω ἐνδιαβάλλω κατηγορέω καταλαλέω Нвб оклеветая остар ВА оклеветя̀ ОА АК НТ ЕтМл БТР АР оклевѐтим диал ДА