Исторически речник
окаꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
окаꙗтокаѭ, окаѫ, окаѧ, окаюокаш, окаш, окаашокатъ, окаетъ, окаатъ, окать, окаеть, окаать, окат, окает, окаатокамъ, окаемъ, окаамъ, окамь, окаемь, окаамь, окам, окаем, окаам, окамо, окаемо, окаамоокате, окаете, окаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
окаѭтъ, окаѫтъ, окаѧтъ, окаютъ, окаѭть, окаѫть, окаѧть, окають, окаѭт, окаѫт, окаѧт, окаютокавѣ, окаевѣ, окаавѣоката, окаета, окаатаокате, окаете, окаатеокаока
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
окамъ, окамь, окамокатеокавѣокатаокаꙗхъ, окаꙗхь, окаꙗх, окаѧхъ, окаѧхь, окаѧхокаꙗ, окаѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
окаꙗ, окаѧокаꙗхомъ, окаꙗхомь, окаꙗхом, окаꙗхмꙑ, окаѧхомъ, окаѧхомь, окаѧхомокаꙗсте, окаѧстеокаꙗшѧ, окаꙗшѫ, окаꙗша, окаꙗше, окаꙗхѫ, окаѧшаокаꙗховѣ, окаѧховѣокаꙗста, окаѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
окаꙗсте, окаѧстеокаꙗахъ, окаѣахъ, окаꙗхъ, окаахъ, окаꙗахь, окаѣахь, окаꙗхь, окаахь, окаꙗах, окаѣах, окаꙗх, окаах, окаѧхъ, окаѧхь, окаѧхокаꙗаше, окаѣаше, окаꙗше, окааше, окаѧшеокаꙗаше, окаѣаше, окаꙗше, окааше, окаѧшеокаꙗахомъ, окаѣахомъ, окаꙗхомъ, окаахомъ, окаꙗахомь, окаѣахомь, окаꙗхомь, окаахомь, окаꙗахом, окаѣахом, окаꙗхом, окаахом, окаѧхомъ, окаѧхомь, окаѧхомокаꙗашете, окаѣашете, окаꙗшете, окаашете, окаꙗасте, окаѣасте, окаꙗсте, окаасте, окаѧшете, окаѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
окаꙗахѫ, окаѣахѫ, окаꙗхѫ, окаахѫ, окаꙗахѹ, окаѣахѹ, окаꙗхѹ, окаахѹ, окаѧхѹокаꙗаховѣ, окаѣаховѣ, окаꙗховѣ, окааховѣ, окаѧховѣокаꙗашета, окаѣашета, окаꙗшета, окаашета, окаꙗаста, окаѣаста, окаꙗста, окааста, окаѧшета, окаѧстаокаꙗашете, окаѣашете, окаꙗшете, окаашете, окаꙗасте, окаѣасте, окаꙗсте, окаасте, окаѧшете, окаѧсте
окаꙗт -окаѭ -окаш св Окая, оплача, съжаля гда бо ѹꙁьртъ богатааго ѹбогꙑ. въ многоцѣннѫ одеждѫ одѣна. ѹстрѣл҄енъ бꙑстъ пеальѭ. окаꙗлъ себе С 492.30 Изч С Гр ταλανίζω Нвб окая [се] ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв окаям [се], окайвам [се]