Исторически речник
окамент  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
окаментокаменѭ, окаменѧ, окаменюокаменшокаментъ, окаменть, окаментокаменмъ, окаменмь, окаменм, окаменмоокаменте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
окаменѧтъ, окаменѧть, окаменѧтокаменвѣокаментаокаментеокаменокамен
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
окаменмъ, окаменмь, окаменмокаментеокаменвѣокаментаокаменхъ, окаменхь, окаменхокамен
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
окаменокаменхомъ, окаменхомь, окаменхом, окаменхмꙑокаменстеокаменшѧ, окаменшѫ, окаменша, окаменше, окаменхѫокаменховѣокаменста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
окаменстеокаменꙗахъ, окаменѣахъ, окаменаахъ, окаменѣхъ, окаменꙗхъ, окаменѧахъ, окаменѧхъ, окаменꙗахь, окаменѣахь, окаменаахь, окаменѣхь, окаменꙗхь, окаменѧахь, окаменѧхь, окаменꙗах, окаменѣах, окаменаах, окаменѣх, окаменꙗх, окаменѧах, окаменѧхокаменꙗаше, окаменѣаше, окаменааше, окаменѣше, окаменꙗше, окаменѧаше, окаменѧшеокаменꙗаше, окаменѣаше, окаменааше, окаменѣше, окаменꙗше, окаменѧаше, окаменѧшеокаменꙗахомъ, окаменѣахомъ, окаменаахомъ, окаменѣхомъ, окаменꙗхомъ, окаменѧахомъ, окаменѧхомъ, окаменꙗахомь, окаменѣахомь, окаменаахомь, окаменѣхомь, окаменꙗхомь, окаменѧахомь, окаменѧхомь, окаменꙗахом, окаменѣахом, окаменаахом, окаменѣхом, окаменꙗхом, окаменѧахом, окаменѧхомокаменꙗашете, окаменѣашете, окаменаашете, окаменѣшете, окаменꙗшете, окаменꙗасте, окаменѣасте, окаменаасте, окаменѣсте, окаменꙗсте, окаменѧасте, окаменѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
окаменꙗахѫ, окаменѣахѫ, окаменаахѫ, окаменѣхѫ, окаменꙗхѫ, окаменꙗахѹ, окаменѣахѹ, окаменаахѹ, окаменѣхѹ, окаменꙗхѹ, окаменѧахѹ, окаменѧхѹокаменꙗаховѣ, окаменѣаховѣ, окаменааховѣ, окаменѣховѣ, окаменꙗховѣ, окаменѧаховѣ, окаменѧховѣокаменꙗашета, окаменѣашета, окаменаашета, окаменѣшета, окаменꙗшета, окаменꙗаста, окаменѣаста, окаменааста, окаменѣста, окаменꙗста, окаменѧаста, окаменѧстаокаменꙗашете, окаменѣашете, окаменаашете, окаменѣшете, окаменꙗшете, окаменꙗасте, окаменѣасте, окаменаасте, окаменѣсте, окаменꙗсте, окаменѧасте, окаменѧсте
окамент -окаменѭ -окаменш св окамѣнт -окамѣнѭ -окамѣнш Направя някого безчувствен, безсърдечен, вкаменя ꙇ ѹлеже вѣтръ. ꙇ ѕѣло ꙁлха въ себѣ двлѣахѫ сѧ  ѹжасаахѫ сѧ. не раꙁѹмѣшѧ бо о хлѣбѣхъ. нъ бѣ сръдъце хъ окаменено М Мк 6.52 З ꙇ раꙁѹмѣвъ съ гла мъ. то помꙑшлаате ѣко хлѣбъ не мате. не ю л юете н раꙁѹмѣете еште. окаменено л мате срдце ваше М Мк 8.17 З пакꙑ рее саѣ. ослѣп о хъ. ꙇ окамѣнлъ естъ срдца хъ. да не вдѧтъ ома. н раꙁѹмѣѭтъ срдцемь. ꙇ обратѧтъ сѧ  сцѣлѭ ѩ М Йо 12.40 З А вашь же бъ камѣнъ сꙑ окамен ваша срьдьца С 34.8 Изч М З А С Гр πωρόω ἀπολιϑόω Нвб окаменя [се] остар диал ВА НТ НГер ЕтМл ДА Срв окаменея ’стана, превърна се на камък’ ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА