Исторически речник
оꙁарꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
оꙁарꙗтоꙁарꙗѭ, оꙁарѣѭ, оꙁарꙗѫ, оꙁарѣѫ, оꙁарꙗѧ, оꙁарѣѧ, оꙁарꙗю, оꙁарѣю, оꙁарѧю, оꙁараѫ, оꙁараѧоꙁарꙗш, оꙁарꙗеш, оꙁарѣш, оꙁарѣеш, оꙁарѣаш, оꙁарѧеш, оꙁараешоꙁарꙗтъ, оꙁарꙗетъ, оꙁарѣтъ, оꙁарѣетъ, оꙁарѣатъ, оꙁарꙗть, оꙁарꙗеть, оꙁарѣть, оꙁарѣеть, оꙁарѣать, оꙁарꙗт, оꙁарꙗет, оꙁарѣт, оꙁарѣет, оꙁарѣат, оꙁарѧетъ, оꙁарѧеть, оꙁарѧет, оꙁараетъ, оꙁараеть, оꙁараетоꙁарꙗмъ, оꙁарꙗемъ, оꙁарѣмъ, оꙁарѣемъ, оꙁарѣамъ, оꙁарꙗмь, оꙁарꙗемь, оꙁарѣмь, оꙁарѣемь, оꙁарѣамь, оꙁарꙗм, оꙁарꙗем, оꙁарѣм, оꙁарѣем, оꙁарѣам, оꙁарꙗмо, оꙁарꙗемо, оꙁарѣмо, оꙁарѣемо, оꙁарѣамо, оꙁарѧемъ, оꙁарѧемь, оꙁарѧем, оꙁараемъ, оꙁараемь, оꙁараем, оꙁараемооꙁарꙗте, оꙁарꙗете, оꙁарѣте, оꙁарѣете, оꙁарѣате, оꙁарѧете, оꙁараете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
оꙁарꙗѭтъ, оꙁарѣѭтъ, оꙁарѣѫтъ, оꙁарꙗѫтъ, оꙁарѣѧтъ, оꙁарꙗѧтъ, оꙁарѣютъ, оꙁарꙗютъ, оꙁарꙗѭть, оꙁарѣѭть, оꙁарѣѫть, оꙁарꙗѫть, оꙁарѣѧть, оꙁарꙗѧть, оꙁарѣють, оꙁарꙗють, оꙁарꙗѭт, оꙁарѣѭт, оꙁарѣѫт, оꙁарꙗѫт, оꙁарѣѧт, оꙁарꙗѧт, оꙁарѣют, оꙁарꙗют, оꙁарѧютъ, оꙁарѧють, оꙁарѧют, оꙁараѫтъ, оꙁараѧтъ, оꙁараѫть, оꙁараѧть, оꙁараѫт, оꙁараѧтоꙁарꙗвѣ, оꙁарꙗевѣ, оꙁарѣвѣ, оꙁарѣевѣ, оꙁарѣавѣ, оꙁарѧевѣоꙁарꙗта, оꙁарꙗета, оꙁарѣта, оꙁарѣета, оꙁарѣата, оꙁарѧетаоꙁарꙗте, оꙁарꙗете, оꙁарѣте, оꙁарѣете, оꙁарѣате, оꙁарѧетеоꙁарꙗ, оꙁарѣ, оꙁарѧ, оꙁараоꙁарꙗ, оꙁарѣ, оꙁарѧ, оꙁара
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
оꙁарꙗмъ, оꙁарѣмъ, оꙁарꙗмь, оꙁарѣмь, оꙁарꙗм, оꙁарѣм, оꙁарѧмъ, оꙁарѧмь, оꙁарѧм, оꙁарамъ, оꙁарамь, оꙁарамоꙁарꙗте, оꙁарѣте, оꙁарѧте, оꙁаратеоꙁарꙗвѣ, оꙁарѣвѣ, оꙁарѧвѣ, оꙁаравѣоꙁарꙗта, оꙁарѣта, оꙁарѧта, оꙁаратаоꙁарꙗхъ, оꙁарѣхъ, оꙁарꙗхь, оꙁарѣхь, оꙁарꙗх, оꙁарѣх, оꙁарѧхъ, оꙁарѧхь, оꙁарѧх, оꙁарахъ, оꙁарахь, оꙁарахоꙁарꙗ, оꙁарѣ, оꙁарѧ, оꙁара
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
оꙁарꙗ, оꙁарѣ, оꙁарѧ, оꙁараоꙁарꙗхомъ, оꙁарѣхомъ, оꙁарꙗхомь, оꙁарѣхомь, оꙁарꙗхом, оꙁарѣхом, оꙁарꙗхмꙑ, оꙁарѣхмꙑ, оꙁарѧхомъ, оꙁарѧхомь, оꙁарѧхом, оꙁарахомъ, оꙁарахомь, оꙁарахом, оꙁарахмꙑоꙁарꙗсте, оꙁарѣсте, оꙁарѧсте, оꙁарастеоꙁарꙗшѧ, оꙁарашѧ, оꙁарѣшѧ, оꙁарꙗшѫ, оꙁарашѫ, оꙁарѣшѫ, оꙁарꙗша, оꙁарѣша, оꙁарꙗше, оꙁараше, оꙁарѣше, оꙁарꙗхѫ, оꙁарѣхѫ, оꙁарахѫ, оꙁарѧшаоꙁарꙗховѣ, оꙁарѣховѣ, оꙁарѧховѣ, оꙁараховѣоꙁарꙗста, оꙁарѣста, оꙁарѧста, оꙁараста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
оꙁарꙗсте, оꙁарѣсте, оꙁарѧсте, оꙁарастеоꙁарꙗахъ, оꙁарꙗхъ, оꙁарꙗах, оꙁараахъ, оꙁарахъ, оꙁараахь, оꙁарахь, оꙁарꙗхь, оꙁарꙗх, оꙁараах, оꙁарѧхъ, оꙁарѧхь, оꙁарѧхоꙁарꙗаше, оꙁарꙗше, оꙁарааше, оꙁараше, оꙁарѧшеоꙁарꙗаше, оꙁарꙗше, оꙁарааше, оꙁараше, оꙁарѧшеоꙁарꙗахомъ, оꙁарꙗхомъ, оꙁараахомъ, оꙁарахомъ, оꙁарꙗахомь, оꙁарꙗхомь, оꙁараахомь, оꙁарахомь, оꙁарꙗахом, оꙁарꙗхом, оꙁараахом, оꙁарахом, оꙁарѧхомъ, оꙁарѧхомь, оꙁарѧхомоꙁарꙗашете, оꙁарꙗшете, оꙁарꙗасте, оꙁарꙗсте, оꙁараашете, оꙁарашете, оꙁараасте, оꙁарасте, оꙁарѧшете, оꙁарѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
оꙁарꙗахѫ, оꙁарꙗхѫ, оꙁарꙗахѹ, оꙁарꙗхѹ, оꙁараахѫ, оꙁарахѫ, оꙁараахѹ, оꙁарахѹ, оꙁарѧхѹоꙁарꙗаховѣ, оꙁарꙗховѣ, оꙁарааховѣ, оꙁараховѣ, оꙁарѧховѣоꙁарꙗашета, оꙁарꙗшета, оꙁарꙗаста, оꙁарꙗста, оꙁарѧшета, оꙁарѧста, оꙁараашета, оꙁарашета, оꙁарааста, оꙁарастаоꙁарꙗашете, оꙁарꙗшете, оꙁарꙗасте, оꙁарꙗсте, оꙁарѧшете, оꙁарѧсте, оꙁараашете, оꙁарашете, оꙁараасте, оꙁарасте
оꙁарꙗт -оꙁарꙗѭ -оꙁарꙗш несв Озарявам, осветявам, обливам със светлина, с лъчи днⷭ҇е. отъ тъмꙑ свобожден бꙑваемъ. ꙇ свѣтомъ бгораꙁѹмнѣ. вꙿсь мръ оꙁарѣетъ сѧ СЕ 2b 10 оꙁарꙗт сѧ Изч СЕ Гр καταυγάζω Нвб озарявам ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА